Handlingsplan för drog- och brottsprevention

Vision och mål

Kommunens drog- och brottspreventiva arbete omfattar såväl arbete bland barn, ungdomar och föräldrar, fysiska trygghetsåtgärder, åtgärder som fastighetsägare vidtar, arbete på individnivå, utbildningssatsningar samt arbete genom kommunens myndighetsutövning. Arbetet bedrivs i nära samarbete med polismyndigheten, näringslivet, frivilliga organisationer och olika lokala initiativ. Brå Örnsköldsvik bidrar till att de olika aktörernas trygghetsskapande, drog- och brottsförebyggande
arbete samordnas och utgår från en gemensam problembild.

Brå Örnsköldsvik bidrar med ekonomiska medel till att olika drog- och brottsförebyggande initiativ tas Örnsköldsvik ska vara en tobaks-, alkoholskade- och narkotikafri kommun. Alla barns och ungdomars uppväxt ska vara tobaks-, alkohol-, narkotikafri i ett tryggt och säkert Örnsköldsvik med vuxna som bryr sig och är goda förebilder.
 

Örnsköldsvik har dessa mål att arbeta för

 • Ökad trygghet och minskad brottslighet i Örnsköldsvik
 • Minskad andel barn och unga som använder ANDT (Anlkohol, narkotika, tobak och doping)
 • Öka andelen drogfria miljöer
 • Alla barn ska ges förutsättningar till att lyckas i skolan 

 Målen ska nås genom att arbeta inom följande områden

 • samverkan och organisation av det drog- och brottsförebyggande arbetet
 • förebyggande arbete mot brottslighet
 • arbeta ANDT (alkohol- narkotika, tobak- och doping) förebyggande
 • skapa en tryg ungdomsmiljö
 • skapa en trygg offentlig miljö
 • säkerställa kompetens och god lokal kunskap samt opinionsbildning
 • stärkt föräldraskap 

Vad gör vi?

I det förebyggande arbetet arbetas det på många fronter samtidigt. Allt från att minska tillgänglighet till droger och försvåra langning och andra brott, till att stödja föräldrar och och professionella och ideella som finns i ungas närhet.  
 
Flera kommunala verksamheter arbetar för att minska konsumtion och skadeverkningar av olika droger, men framför allt arbetar vi för att främja en miljö som stöder invånarnas egna goda val. De flesta verksamheter i kommunen har invånarnas välfärd som mål för sitt arbete och samverkar över förvaltningsgränserna för att öka effekten och resultatet av sina insatser.

Arbete mot nätdroger

pågår i samarbete med butiker som har postutlämningsställen och de som transporterar försändelser. Här samarbetar polisen, tullen och berörda tillsammans med Lst och Brå Övik som samordnar arbetet. Vill du veta mer - kontakta samordnare för drog- och brottsprevention.

Råd och stöd

Det finns hjälp att få om du som anhörig eller vän märker att en människa är på väg in i ett missbruk. Många verksamheter i din vardag har stödfunktioner som man inte alltid tänker på. Läs mer om missbruk och beroenden bland unga och vuxna. Därigenom kan du även kontakta de som arbetar mer individinriktat med brotts-drogförebyggande frågor i Örnsköldsvik.

Sidan uppdaterades

2019-02-11

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Birgitta Edin-Westman
Samordnare för drog- och brottsprevention
0660 - 886 32
Skicka e-post