Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Hälsa och vård

Tre sjukhus

Närhet till kvalificerad vård är viktig för tryggheten. Det finns tre sjukhus i regionen: Örnsköldsviks sjukhus, Norrlands universitetssjukhus i Umeå och Sollefteå sjukhus.

Region Västernorrland och kommunen har delat ansvar för hälso- och sjukvård. Landstinget sköter läkarinsatser, sjukvård och behandlingar vid sjukhus, hälsocentraler, kommunens vård- och omsorgsboenden samt i vissa fall i patientens hem. Kommunen står för hälso- och sjukvård samt rehabiliterande insatser som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast inom vård- och omsorgsboenden, dagverksamhet och i patientens hem.

Örnsköldsviks sjukhus

I Örnsköldsvik finns ett modernt sjukhus med högkvalitativ vård och bredd i verksamheten. Några specialiteter: medicin, kirurgi, ortopedi, geriatrik, röntgen, ögon, öron, barn- och ungdomssjukvård, kvinnosjukvård med förlossning, habilitering och psykiatri.

Webbplats Örnsköldsviks sjukhuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nära till hälsocentralen

Hälsocentraler finns i alla större tätorter: Bredbyn, Bjästa, Centrum (landstingets Ankaret och privata HumanResurs), Domsjö, Husum-Trehörningsjö och Själevad. Här finns tillgång till bland annat läkare, distriktssköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och socionom. Även barn- och mödravården är väl utbyggd, liksom folktandvården.

Sjukvårdsupplysningen

Till Sjukvårdsupplysningen telefon 1177 kan du ringa dygnet runt med dina frågor om hälsa och sjukdomar. Du kan även besöka landstingets webbplats: 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Omsorg och hjälp

Kommunen ger stöd och hjälp till invånare som av olika anledningar behöver samhällets hjälp under en kortare eller längre period. Vissa insatser regleras av Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Andra insatser har kommunens politiker beslutat att kommunen ska erbjuda.

Äldreomsorg
Äldre som behöver stöd för att klara sin vardag kan få hjälp från kommunen. Stödet regleras i lag och kommunen gör en prövning av varje persons behov. Hemtjänstens personal hjälper till med omvårdnad, mediciner, personlig hygien, tvätt och enklare städning. Den som har svårt att laga mat själv kan få måltider hemkörda till bostaden. Äldre som bor ensamma kan få ett trygghetslarm så att de kan kalla på hjälp.

Den som har ett stort behov av vård och tillsyn kan få komma till ett vård- och omsorgsboende där det finns personal hela dygnet. De boende har egna rum men det finns också gemensamma sällskapsutrymmen.

Den som får kommunens hjälp med vård och omsorg betalar för insatserna. Avgiften beror på vilken hjälp man får och hur mycket pengar man har.

Det finns också enklare service som inte kostar något. Träffpunkter är lokaler dit äldre kan gå för att umgås och delta i olika aktiviteter.

Kontakt
Vill du ansöka om hjälp, kontakta omsorgsenheten på telefon 0660-26 51 82 eller vänd dig till kommunens kontaktcenter 0660 – 880 00.

Läs mer om äldreomsorg

Stöd vid funktionsnedsättning
Personer med funktionsnedsättning ska få hjälp att delta i samhället precis som alla andra. Stödet är individuellt och kommunen gör en prövning av varje persons behov.

Den som behöver mycket hjälp för att klara sin vardag kan få en personlig assistent som hjälper till med hygien, påklädning, måltider och annat som man inte klarar själv.

Funktionshindrade personer som har ett omfattande behov av vård och stöd kan få komma till ett boende med särskilt stöd. Det kan vara gruppbostäder eller vanliga lägenheter. I gruppbostäderna har man sin egen lägenhet men där finns personal dygnet runt. För de som klarar ett mer självständigt boende finns servicebostäder. Det är fristående lägenheter där de boende får personligt stöd utifrån behov.

Kommunen kan ge bidrag för att den som har en fysisk funktionsnedsättning ska kunna anpassa sin bostad, till exempel montera en ramp för rullstol eller bredda dörrar.

Den som behöver hörapparater, rullatorer eller andra hjälpmedel för att kompensera en fysisk funktionsnedsättning ska vända sig till sin hälsocentral.

Kontakt
Vill du ansöka om hjälp, kontakta omsorgsenheten på telefon 0660-26 51 82 eller vänd dig till kommunens kontaktcenter 0660 – 880 00.

Läs mer om funktionsnedsättning

Stöd till anhöriga
Den som vårdar en närstående kan, efter behovsprövning, få hjälp så att hon eller han får vila ibland. Det kan handla om avlastning i hemmet eller att den man vårdar får komma till ett korttidsboende där utbildad personal tar hand om den anhörige under vistelsen.

Kommunens anhörigkonsulenter ordnar samtalsgrupper, föreläsningar och finns till som stöd för anhöriga.

Kontakt
Vill du veta mer om anhörigstöd, kontakta anhörigkonsulenten: 0660-883 14. Vill du söka avlastning för anhörigvårdare, kontakta omsorgsenheten: 0660-26 51 82.

Stöd till familjer och enskilda
Kommunen ger stöd till familjer och enskilda som av olika anledningar behöver samhällets hjälp för en tid. Det kan till exempel bero på arbetslöshet, ekonomiska problem, psykiska besvär eller missbruk av alkohol och andra droger.

Kommunen har ansvar för att skydda barn som riskerar att fara illa. Alla som misstänker att ett barn utsätts för våld eller far illa på annat sätt bör anmäla det till kommunen. Personal som arbetar inom skolan och en del andra yrkesgrupper är enligt lag skyldiga att anmäla om de misstänker att barn far illa. Kommunen tar då ställning till om barnet behöver omedelbart skydd eller om en utredning ska inledas.

När vuxna blir utsatta för våld i nära relationer kan kommunen ge stöd för den som utsätts för våldet. Den som slår kan också få hjälp att hantera sitt aggressiva beteende.

Familjerådgivningen erbjuder samtal till par, familjer och ensamstående som har problem i nära relationer och som vill nå en förändring. Det förs inga journaler och det man talar om förs inte vidare. Vid behov kan tolk anlitas.

Personal från kommunens fältgrupp finns i ungdomsmiljöer för att skapa trygghet och arbeta brotts- och drogförebyggande.

Kontakt
Vill du söka stöd och hjälp för egen del eller för problem i familjen, kontakta mottagningsgruppen: 0660-888 07. Familjerådgivarna når du på: 0660-886 87 eller 0660 -886 89.

Läs mer om stöd till familj, barn och ungdomar

Här har vi samlat några andra viktiga länkar:

Sidan uppdaterades

2020-11-09

Sidansvarig: