Tyck till om den fördjupade översiktsplanen för Örnsköldsviks centralort

Hur ska Örnsköldsviks centralort utvecklas i framtiden? Kommunen har nu presenterat det bearbetade förslaget till fördjupad översiktplan. Från och med 1 april till och med 1 juni 2019 finns förslaget utställt och du har möjlighet att lämna synpunkter.

Den fördjupade översiktsplanen ska ange mål, strategier och inriktning för den fysiska planeringen av Örnsköldsviks centralort fram till år 2040. Planen ligger till grund för beslut om hur mark och vatten ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Vision för Örnsköldsviks centralort

Planen presenterar bland annat tänkbara områden för nya bostäder och näringsverksamhet, var nya gång- och cykelvägar behövs, men även vilken hänsyn som behöver tas för natur- och kulturhistoriska värden. Nya bostäder kommer att behövas och i planen reserveras mark för cirka 3000 nya bostäder inom centralorten.

Exempel ur planen

  • Nya bostäder föreslås genom förtätning och komplettering.
  • Utveckla ett effektivt och hållbart transportsystemen som gör det enklare att gå, cykla och åka kollektivt inom i centralorten.
  • Gamla mötesplatser och stråk utvecklas och nya skapas.
  • Förstärka kopplingen mellan hamnen och staden där Framnäsudden, Hamnplan, Inre Hamnen och Varvskajen knyts ihop av ett promenadstråk.
  • Grönområdena i Örnsköldsvik ska utvecklas och tillgängligheten förbättras.

Lämna dina synpunkter

Ett första förslag till fördjupad översiktplan, samrådsförslaget presenterades under hösten 2018. Det fanns då fanns möjlighet att lämna synpunkter. Nu presenteras ett bearbetat förslag till översiktsplan, det så kallade utställningsförslaget. Det innehåller en rad förtydliganden och kompletteringar utifrån de synpunkter som kom in under samrådet och hur kommunen tagit ställning till dem. Fram till 1 juni 2019 finns ytterligare tillfälle att lämna dina synpunkter på förslaget.

Förslaget till ”Fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort” finns tillgängligt via kommunens webbplats, www.ornskoldsvik.se/fop och utställt i stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6 samt på Arkenbiblioteket, Lasarettsgatan 5.

Vid frågor om förslaget, kontakta:
Andreas Grennborg, samhällsplanerare
0660 – 883 09
andreas.grennborg@ornskoldsvik.se

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2019-04-01