Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Positivt resultat på 68 miljoner kronor för Örnsköldsviks kommun

Örnsköldsviks kommuns resultat 2016 blev +68 miljoner kronor vilket är bättre än föregående år beroende på att intäkterna ökat snabbare än verksamhetskostnaderna. Det positiva resultatet innebär att lagens balanskrav för ekonomin infrias och att kommunen uppnår resultatmålet.

Resultatet är något bättre än budgeterat, högre statsbidrag räcker för att täcka högre verksamhetskostnader. Totalt är nämndernas resultat nästan i nivå med budgeterat. Samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, bildningsnämnden och humanistiska nämnden visar positiva resultat. Omsorgsnämnden och kommunstyrelsen visar på underskott jämfört med budget.

– Med ett resultat som är bättre än budget och som når det mål som fullmäktige lagt fast skapas goda planeringförutsättningar för verksamheten. Jag konstaterar samtidigt att de ökade statsbidragen som regeringen beslutat om varit väldigt värdefulla för att med ordnad ekonomi kunna möta de ökade behoven i samhället, säger kommunstyrelsens ordförande Glenn Nordlund.

Bokslutsarbetet går nu vidare med beskrivning av måluppfyllelse, ytterligare ekonomiska analyser och koncernredovisning. Den slutliga årsredovisningen kommer att behandlas i kommunfullmäktige den 24 april.


Här finns en kortfattad presentation av resultatet.PDF


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2017-02-07

 Kontakta oss

Glenn Nordlund (S) kommunstyrelsens ordförande: 0660-881 53

Mikael Öhrling, ekonomidirektör: 0660-881 71