Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Öppet samråd för den nationella minoriteten samer

Rïhpes ektieraeriestimmie dan nasjonelle unnebelåhkose saemieh

Öppet samråd för den nationella minoriteten samer,

Lärdomar från Vilhelmina kommun och arbetet med samiskt förvaltningsområde

Örnsköldsviks kommuns minoritetsråd bjuder in till föreläsning och samtal. Laila Daerga, minoritets-samordnare och Malin Blind, minoritetshandläggare från Vilhelmina kommun delar med sig av sina erfarenheter från ett samiskt förvaltningsområde. Vad innebär ett förvaltningsområde, hur gör man och varför är detta ett viktigt arbete? Medverkar denna kväll gör även politiker och medarbetare ansvariga för kommunens minoritetspolitik.

Alla, samer och andra intresserade, är välkomna. Ingen föranmälan krävs och vi bjuder på fika.
Torsdag 15 februari, 18:00
Stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6.

Välkomna

Rïhpes ektieraeriestimmie dan nasjonelle unnebelåhkose saemieh
Guktie Vualtjeren tjïelte saemien reeremedajvine barkeme

Orrestaaren tjïelten unnebelåhkoeraerie håaloemasse jïh soptsestimmide böörie. Laila Daerga iktedæjja unnebelåhkojde jïh Malin Blind, gïetedallije unnebelåhkojde, gåabpatjahkh Vualtjeren tjïelteste, dej dååjrehtimmiej bïjre soptsestægan akte saemien reeremedajveste. Maam sæjhta jiehtedh reeremedajvem årrodh, guktie dorje jïh mannasinie daate vihkeles barkoe? Politihkerh jïh barkijh mej leah dïedte tjïelten unnebelåhkoepolitihkese aaj iehkeden meatan.

Gaajhkh, dovne saemieh jïh jeatjah mah ïedtjem utnieh, leah buerie båeteme, ij leah daerpies bïeljelidh sæjhta båetedh jïh mijjieh svarkeldahkem böörebe.
Gåessie: 15.b goevten asken, 18:00
Sijjie: Kommunhuset Kronan, Järnvägsgatan 6

Buerie båeteme


Rabas ráđđádallan našuvnnalaš minoritehtaid váste

Vásáhusat Vilhelmina gielddas ja barggus sámi hálddašanguovlluin

Örnsköldsvika gieldda minoritehtaráđđi bovde logaldallamii ja ságastallamii Laila Daergga, minoritehtaordnejeaddji ja Malin Blinde, minoritehtagieđahalli Vilhelmina gielddas juohkiba iežaska vásáhusaid sámi hálddašanguovllus. Maid mearkkaša hálddašanguovlu, mot galgá dahkat ja manin dát lea dehálaš bargu? Dán eahkeda leat maid mielde politihkkarat ja mielbargit geain lea vástu gieldda minoritehtapolitihkas.

Buohkat, sámit ja eará berošteaddjit, leat buresboahtin, ii dárbbat ovdagihtii almmuhit ja mii fállat gáfe.
ÁIGI: guovvamánu 15.beaivvi dii 18:00
Báiki: Gielddadállu Kronan, Järnvägsgatan 6

Bures boahtin


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2018-02-07