Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunens resultat 2018 når inte budget

Vid dagens sammanträde med ekonomiberedningen presenterades Tertialuppföljning, september 2018. För helåret 2018 är prognosen ett ekonomiskt resultat på +29 miljoner kronor, vilket är 39 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet på +68 miljoner kronor som kommunfullmäktige fastställt. Resultatförsämringen jämfört med budget förklaras till stor del av engångskostnader, bl.a. utifrån den extremt snörika vintern. God ekonomisk hushållning bedöms uppnås 2018.

Mer information finns i rapporterna Tertialuppföljning, september 2018PDF samt Tertialuppföljning, september 2018 – FördjupningPDF.

Tertialuppföljning, september 2018 kommer att behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i oktober.


Aktuelltartikel publicerad av: Marlene Hörnkvist

2018-09-25