Kommunens resultat 2018 når inte budget

Vid dagens sammanträde med ekonomiberedningen presenterades Tertialuppföljning, september 2018. För helåret 2018 är prognosen ett ekonomiskt resultat på +29 miljoner kronor, vilket är 39 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet på +68 miljoner kronor som kommunfullmäktige fastställt. Resultatförsämringen jämfört med budget förklaras till stor del av engångskostnader, bl.a. utifrån den extremt snörika vintern. God ekonomisk hushållning bedöms uppnås 2018.

Mer information finns i rapporterna Tertialuppföljning, september 2018PDF samt Tertialuppföljning, september 2018 – FördjupningPDF.

Tertialuppföljning, september 2018 kommer att behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i oktober.


Aktuelltartikel publicerad av: Marlene Hörnkvist

2018-09-25