Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information från omsorgsnämnden 15 maj

Omsorgsnämnden fick vid sammanträdet 15 maj ta del av de åtgärdsförslag som välfärdsförvaltningens tagit fram utifrån kommunfullmäktiges uppdrag till samtliga nämnder att redovisa effekterna av en minskning av skattemedlen med 2 procent.

För omsorgsnämnden motsvarar 2 procent 23,6 miljoner kronor. Utöver detta behöver nämnden även täcka idag ofinansierad verksamhet motsvarande 7 miljoner kronor till följd av utökade behov inom personlig assistans. Det innebär att nämnden har att hämta in 30,6 miljoner kronor. Välfärdsförvaltningens förslag till åtgärder uppgår totalt till 31,4 miljoner kronor.

Efter att ha tagit del av de åtgärder förvaltningen presenterar har omsorgsnämnden idag beslutat att lämna följande förslag för vidare beredning inför budget 2020-2022:

  • Påbörja en översyn av träffpunktsverksamheten med inriktning att på ett mer effektivt och målinriktat arbetssätt erbjuda social gemenskap. Detta kan bidra till positiva effekter som inverkar på de enskildas välmående och kan senarelägga behov av hemtjänst. Åtgärden beräknas till 0,7 miljoner kronor.

  • Inleda en översyn av sjuksköterskeorganisationen inom särskilt boende för att nå en jämnare fördelning av sjuksköterskor ute i boendena samt att patientansvaret blir mer lika. Översynen ska inte påverka hälso- och sjukvårdsinsatsernas kvalité. Effektiviseringen beräknas till 2,9 miljoner kronor.

  • Den gamla delen av Björnaborgs vård- och omsorgboende avvecklas succesivt, vilket förväntas leda till minskade kostnader motsvarande 10,7 miljoner kronor.

  • Sörängets servicehus omvandlas till trygghetsboende. De boende bedöms kunna bo kvar med hemtjänst, alternativt erbjudas plats i vård- och omsorgboende. Den ekonomiska effekten beräknas till 12,1 miljoner kronor.

  • Utreda möjligheten att upphandla personlig assistans. Redan idag kan den enskilde själv välja utförare men upphandling kan öka möjligheten att påverka vem personen vill ha hjälp av. Åtgärden väntas vidare ha en positiv effekt för anordnare av personlig assistans. Under förändringsperioden kan dock en viss oro uppstå bland såväl omsorgstagare som medarbetare. En upphandlad verkställighet av personlig assistans beräknas leda till en kostnadsminskning på 5 miljoner kronor.

  • Omsorgsnämnden övertar Studio Rex och vidhängande kostnad, 1 miljon kronor, från humanistiska nämnden. Flytten motiveras av att majoriteten deltagare har ett beslut enligt LSS, där omsorgsnämnden har utföraransvar.

– Vi har ett prognostiserat underskott på -8,0 miljoner och ett uppdrag från kommunfullmäktige att ta fram förslag på effektiviseringar om 2 procent. Mot den bakgrunden har nämnden idag beslutat att skicka de förslag som förvaltningen lagt fram vidare till kommunstyrelsen inför budgetarbetet för 2020-2022, säger omsorgsnämndens ordförande Anna Sundberg.

– Vi konstaterar också att nämnden kan behöva ta beslut för att få en budget i balans. Vi ska alltid utveckla vår verksamhet i takt med att samhället förändras och det innebär att vi kommer att behöva ta beslut kring att lämna vissa verksamheter medan andra kan komma att behöva starta, fortsätter Anna Sundberg.

De presenterade åtgärderna är ännu bara förslag men bedöms vara möjliga att genomföra inom ramen för de kvalitetskrav som ställs enligt gällande lagstiftning. För åtgärdsförslag som kan påverka landsbygden, beslutade omsorgsnämnden idag att en landsbygdssäkring ska genomföras.

Om övertalighet bland de anställda uppstår som konsekvens av att åtgärdsförslag senare genomförs, hanteras övertaligheten enligt Lagen om anställningsskydd (LAS). Möjligheten till omplacering ska alltid utredas.

Nästa steg är att ekonomiberedningen bereder samtliga nämnders förslag inför kommunfullmäktiges beslut om budget 2020-2022, vilket sker i juni.

 

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

 Kontakta oss

Anna Sundberg
ordförande omsorgsnämnden
0660 - 882 20