Information från kommunstyrelsens sammanträde den 2 oktober

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 2 oktober. Kompletta handlingar finns på under rubriken kallelser, protokoll och sammanträden.

Ett steg närmare gemensam bussgodsorganisation i norr
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska godkänna att Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland köper en tredjedel av aktierna i det blivande gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB och säljer Bussgods i Västernorrland till det nya gemensamma bolaget där trafikhuvudmännen i de tre länen Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten ska ingå. Detta i linje med det tidigare beslutet om att bilda gemensam bussgodsorganisation.

Protesterar mot förslag om indragning av vägunderhåll
Örnsköldsviks kommun vill att Trafikverket omprövar sitt förslag om indragningen av de allmänna vägunderhållet i Skagshamn. Utfartsvägen är viktig för de boende, för Skags kapellag, surströmmingssalteriet och för Örnsköldsvik. Detta skriver kommunen i yttrandet till Trafikverket Region Mitt som grundar sitt förslag på utredningen ”Rätt väghållaransvar”.

Energikontor samordnar energi- och klimatrådgivning
Örnsköldsviks kommun fortsätter att medfinansiera det regionala Energikontoret i Västernorrland motsvarande en krona per kommuninvånare. Det innebär att medfinansieringen blir cirka 56 000 kronor per år under åren 2018-2020.

Digitaliseringsarbete pågår
Kommunen ska mäta de besparingar och effektiviseringar som görs utifrån arbetet med digitalisering i verksamheten. Det föreslår kommunstyrelsen efter en motion från Kristdemokraterna med rubriken ”Smartare välfärd – digital ledare”. Med anledning av det redan pågående arbetet kring digitalisering och digitalt ledarskap föreslår kommunstyrelsen att övriga intentioner i motionen ska ses som tillgodosedda.

Avstyrker förslag på riksintresse för vattenkraft
Örnsköldsviks kommun avstyrker Energimyndighetens förslag på riksintressen för vattenkraft i både Gideälven och Moälven. Kommunen menar sammanfattningsvis att ett riksintresse för vattenkraft i dessa älvar inte är förenligt med kommunens aktiva miljövårdsarbete, ett flertal kommunala styrdokument samt nationella och internationella naturskydd.

Tillbyggnad för träningsskolan
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige investerar 41,5 miljoner kronor i en tillbyggnad vid Ängetskolan för träningsskolan i grundsärskolan. Det innebär ett tilläggsanslag med 2 miljoner kronor för 2018. Träningsskolan har stort behov av lokalanpassningar och får efter utbyggnaden 300 kvadratmeter bruttoarea ytterligare.

Kommunens resultat 2018 når inte budget
Kommunens prognos för helåret 2018 är att man når ett ekonomiskt resultat på +29 miljoner kronor, vilket är 39 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet på +68 miljoner kronor som kommunfullmäktige har fastställt. Resultatförsämringen jämfört med budget förklaras till stor del av engångskostnader, bl.a. utifrån den extremt snörika vintern. God ekonomisk hushållning bedöms uppnås 2018. Mer information om tertialuppföljningen finns på kommunens webbplats.

Övriga ärenden:
Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2017 samt revisionsberättelse för Stiftelsen Örnsköldsviks Naturskyddsfond
Tillsättande av dataskyddsombud för kommunstyrelsen
Återrapportering, Uppdrag utifrån motion, sekundärt trauma i arbetslivet
Yttrande över DS 2018:29 Brott mot förtroendevalda (KS)
Yttrande över ändringar avseende regleringen av marktjänster vid flygplatser
Redovisning av motioner vilkas beredning inte är slutförd, oktober 2018
Redovisning av medborgarförslag vilkas beredning inte är slutförd, oktober 2018
Örnsköldsviks kommun
Direktiv för fortsatt översyn av den regionala kollektivtrafiken
Ekonomiskt läge 2019-2021, september 2018
Revidering av arbetsordning för minoritetsrådet
Kommunala pensionärsrådet 29 augusti 2018
Anmälan av delegationsbeslut, utskott
Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstepersoner
Kommunstyrelsens beslutslogg


Aktuelltartikel publicerad av: Helén Sahlin

2018-10-02