Information från kommunstyrelsen den 7 augusti

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i den 7 augusti. Kompletta handlingar finns under rubriken kallelser och protokoll.

Översiktsplanens aktualitet prövad
Enligt den aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan som nu är genomförd behöver kommunen under 2019 påbörja ett arbete med att revidera den. Det handlar bland annat om revidering av skrivningen om mark- och vattenanvändning i centralorten, om uppdatering utifrån ny lagstiftning och nationella och regionala mål och om uppdatering utifrån nya lokala mål och strategier.

Cykelväg vid väg 348 Trafikverksfråga
Örnsköldsviks kommun har inte möjlighet att ordna en cykelväg vid väg 348 mellan Billsta och Överhörnäs, som föreslås i ett medborgarförslag, eftersom Trafikverket ansvarar för vägen. Kommunstyrelsen föreslår därför att frågan lyfts till Trafikverket i samband med den kommande revideringen av den regionala transportplanen.

Övriga ärenden:
Granskningsrapport, Höga Kusten destinationsutveckling AB 2017
Månadsuppföljning, juni 2018
Nominering till kommunala pensionärsrådet efter Ulla Grundberg Larsson
Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstepersoner
Anmälan av delegationsbeslut, utskott
Kommunstyrelsens beslutslogg


Aktuelltartikel publicerad av: Helén Sahlin

2018-08-07