Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information från kommunstyrelsen den 7 april

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 7 april 2020. Kompletta handlingar finns under rubriken kallelser, protokoll och sammanträden.

Samhällsviktig verksamhet definierad
Örnsköldsviks kommun har identifierat samhällsviktig verksamhet inom kommunkoncernen. Dessa verksamheter är sådana som alltid måste fungera för att funktionaliteten i samhället ska upprätthållas. Kartläggningen har gjorts enligt MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) modell utifrån elva samhällssektorerna och presenteras som en del av risk- och sårbarhetsanalysen för åren 2020-2023.

Översiktsplanen på väg mot godkännande
Kommunstyrelsen föreslår att den fördjupade översiktsplanen för Örnsköldsviks centralort nu ska godkännas efter samråd och utställning. Översiktsplanen syftar till att visa på kommunens viljeinriktning för hur mark- och vattenanvändning i Örnsköldsviks centralort ska utvecklas mot kommunens vision. Den ersätter de fördjupade översiktsplanerna för Själevad, centrum, Inre hamnen, Norra industriområdet och E4 genom Örnsköldsviks tätort.

Föreslår avslag på intraprenadförslag
Det rådande ekonomiska läget, den osäkerhet som finns kring effekterna av ett system med intraprenad och de ökade administrativa kostnaderna gör att kommunstyrelsen föreslår avslag på Anna-Britta Åkerlinds (C), Camilla Svenssons (M) och Maria Nordbergs (KD) motion. Motionen föreslår att kommunen ska ge möjligheter för intreprenader i sin verksamhet, det vill säga att kommunalt anställda ska få möjlighet att självständigt driva verksamhet under företagsliknande former men där yttersta ansvaret ligger hos fullmäktige.

Trafikverket huvudman för vägen
Vägen där ett medborgarförslag föreslår att det bör byggas en cykelväg mellan Bredbyn och Mellansel tillhör det allmänna vägnätet där Trafikverket är ansvarig. Kommunstyrelsen föreslår därför att fullmäktige avslår medborgarförslaget.

Nya krav för att minska störningar
För att minska störningar för boende i samband med anläggningsarbeten ska kommunen att ställa upphandlingskrav på inte bara hur fordonen är konstruerade utan också på hur de ska användas. Detta föreslår kommunstyrelsen efter ett medborgaförslag till kommunfullmäktige.

Inget trähuskrav på kommunal mark
Kommunens nuvarande regler, policys och fördjupad översiktsplan för centralorten uppfyller kraven på ett miljömässigt byggande. Därför föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige ska avslå medborgarförslaget om att bara hus i trä ska få byggas på kommunal mark i fortsättningen.

Nej till förslag om elbilladdning
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska avslå medborgarförslaget om att för att främja miljö och utbyte till fossilfria fordon ge anställda möjlighet att ladda sin elbil. Kommunstyrelsen hänvisar till skatteregler.

Statligt driftbidrag och kommunalt driftsstöd till flygplatsen
Driftbidraget för Örnsköldsviks Airport från Trafikverket blir 4 786 000 kronor för 2020, enligt dagens beslut i kommunstyrelsen. Man beviljade också det kommunala bolaget 20 600 000 kronor i budgeterat driftsstöd i form av koncernbidrag från övriga bolag inom Rodretkoncernen för täckning av förluster under 2020.

Övriga ärenden:
Redovisning av medborgarförslag vilkas beredning inte är slutförd, april 2020
Redovisning av motioner vilkas beredning inte är slutförd, april 2020
Uppföljning av insatser inom ramen för friluftspolitikens policy och strategier under perioden 2015-2018
Förändrad borgen, Norrlands Etanolkraft AB
Redovisning av upphandlingar 2020
Tillägg till markanvisningsavtal Järvhaga, förlängning av markanvisning
Yttrande, Idéburen välfärd
Yttrande över ändring av prioritering för kommunal va-anslutning
Yttrande, granskning av kommunens detaljplan- och bygglovsprocess
Yttrande, idrottspolicy
Nytt aktieägaravtal samt uppdaterad bolagsordning Svenska Kommun försäkrings AB, SKFAB
Utredningar till detaljplan för Varvskajen
Region Västernorrlands försäljning av aktier i Ostkustbanan AB
Anmälan av fattade delegationsbeslut 2020, utskott
Anmälan av fattade delegationsbeslut 2020, förtroendevalda och tjänstemän


Aktuelltartikel publicerad av: Helén Sahlin

2020-04-07