Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information från kommunstyrelsen den 4 februari

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 4 februari 2020. Kompletta handlingar finns under rubriken kallelser, protokoll och sammanträden.

Vill utreda hamnutbyggnad
Kommunstyrelsen vill att fullmäktige ska ge kommunorganisationen i uppdrag att genomföra de utredningar som krävs för att fatta ett beslut om att bygga ut hamnen i Hörneborg i Örnsköldsviksfjärden till en allmän hamn. Utredningar ska också genomföras för att kunna fatta beslut om den strategiska utvecklingen av godsterminalen i Arnäsvall och om vägnätets bärighet för bärighetsklass 4. Bakgrunden är den rapport om infrastruktur för framtida godstransporter som tagits fram och som visar på brister i infrastrukturen och förslag på prioriteringar för att klara industrins prognoser om ökade godsmängder.

Föreslår avslag på cykelledsförslag
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige ska avslå den motion som Bo Ekeborg (SD) har lämnat in om en förändrad dragning av cykelleden från Järveds båthamn till Hamnparken och Arenan. Området där dragningen föreslås förändras är klassat som hamnskyddsområde och fartygsskyddsområde och hör till lagstiftningen som gäller dessa.

Nej till förslag om parkutvidgning
Kommunstyrelsen föreslår avslag på Bo Ekeborgs (SD) förslag om att kommunen ska planera för att utvidga Hamnparken ner till kajen genom att göra en överdäckning av Strandgatan och bygga ett parkeringsgarage i ett plan på den del av hamnplanen som idag har markparkering.

Nedgrävning av E4 inget alternativ
Bo Ekeborg (SD) har föreslagit i en motion till fullmäktige att kommunen ska planera för att gräva ner E4:an genom staden istället för att arbeta för en förbifart via tunnel genom Åsberget. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska avslå motionen.

Nej till att utreda översvämningsrisk
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå Gösta Nordbergs (SD) motion om att kommunen ska utreda riskerna för översvämning nedströms torvtäkten söder om Källfors. Riskerna som Nordberg framför är kopplade till verksamheter i Husån som styrs av tillstånd som kontrolleras av Länsstyrelsen.

Hundrastgård inte aktuell
Kommunstyrelsen ser inte en hundrastgård i närheten av Örnsköldsviks centrum som en satsning som bör prioriteras i nuläget och föreslår därför att kommunfullmäktige ska avslå den motion som har lämnats in om detta.

Ingen ny arbetsgrupp för Åsbergstunnel
Örnsköldsviks kommun har startat ett arbete för att få med en E4-tunnel genom Åsberget i revideringen av den nationella transportplanen. Där ingår att ta fram nödvändiga underlag till Trafikverket inför åtgärdsplaneringen 2022-2033 bland annat genom en löpande dialog med olika aktörer som kan möjliggöra ett positivt beslut. Kommunstyrelsen föreslår därför att fullmäktige ska anse att syftet i medborgarförslaget om en arbetsgrupp för Åsbergspassagen är uppfyllt.

Planerar för LSS-boende
Fler LSS-boenden kommer att behövas i Örnsköldsvik de kommande åren. För att klara planeringen på ett bra sätt beslutade kommunstyrelsen idag om att ansöka om planbesked och att teckna avtal för att få bygga på fastigheterna Örnsköldsvik 6:1 och Örnsköldsvik 7:1 öster om E4:n inte långt från centrum.

Ny plan för förskola
Kommunstyrelsen fattade idag beslut om att ansöka om planbesked för att få bygga förskola på fastigheten Örnsköldsvik 10:1 som ligger vid området Sörliden. Inom fem år har kommunen behov av fyra förskolor, och en del i planeringen är att detaljplanera eller ändra i planerna för vissa fastigheter. Fastigheten 10:1 är detaljplanerad för bostadsändamål men en ny plan behövs för att bostäder och förskoleverksamhet ska kunna tillåtas.

Planerar för förbättrad trafiksäkerhet vid Skärpeskolan
För att förbereda för att kunna förbättra trafiksäkerheten kring Skärpeskolan beslutade kommunstyrelsen idag om att ansöka om planbesked och teckna planavtal för en del av fastigheten Kroksta 23:1. Tanken är att utreda möjligheter till en förbättrad trafiksituation, parkering och eventuell busshållplats i anslutning till skolan.

Övriga ärenden:
Yttrande, Digitalt samråd om tillståndspliktigt insamlingssystem (TIS) för förpackningar och tidningar
Revidering av taxa för samhällsbyggnadsnämndens operativa och förebyggande räddningstjänst
Revidering av kommunens taxa för offentlig livsmedels- och foderkontroll
Yttrande, granskning av kris- och katastrofberedskapen i Örnsköldsviks kommun
Nyttjanderättsavtal för vandringsled Norrvåge 2:2
Nyttjanderättsavtal för vandringsled Norrvåge 2:15
Tillägg till markanvisningsavtal Ålen 1
Val av ledamot och personlig ersättare till Stiftelsen ITH – Institutionen för tillämpad Hydraulik
Redovisning av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstepersoner.


Aktuelltartikel publicerad av: Helén Sahlin

 Kontakta oss