Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information från kommunstyrelsen den 3 september

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 3 september 2019. Kompletta handlingar finns under rubriken Kallelser, protokoll och sammanträden.

Medfinansierar inte projekt för styrelsearbete
Kommunstyrelsen beslutade idag att inte medfinansiera projektet ”Kompetensbaserat jämställt styrelsearbete” med totalt 1 miljon kronor fördelat på tre år, och hänvisar till det ekonomiska läget.

Föreslår visselblåsarsystem
Örnsköldsviks kommun ska införa ett visselblåsarsystem för kommunkoncernen, föreslår kommunstyrelsen. Genom visselblåsarsystemet ska en anställd anonymt kunna informera ledningen om att något oegentligt sker och är ett komplement till hur medarbetare redan idag kan uppmärksamma oegentligheter. En extern mottagnings- och utredningsfunktion kommer att upphandlas för detta.

Nej till stöd till hockeybussar
Kommunstyrelsen säger nej till Modo Hockeys ansökan om stöd till hockeybussar kommande säsong, med hänvisning till de ekonomiska förutsättningarna i kommunen.

Habiliteringsersättningen kvar i samma nivå
Efter en översyn av regler och rutiner för habiliteringsersättning föreslår kommunstyrelsen att ersättningen även i fortsättningen ska vara 50 kronor per dag.

Övriga ärenden:
Månadsuppföljning, augusti 2019
Yttrande, angående revidering av föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten, föreskrifter om kartläggning och analys av ytvatten samt konsekvensbeskrivning.
Yttrande, Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20)
Yttrande, Samiskt språkcentrums utvecklingsmöjligheter för att främja fler samiska
Yttrande, nationell världsarvsstrategi
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1 2019
Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2018 samt revisionsberättelse för Stiftelsen Örnsköldsviks Naturskyddsfond
Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, år 2018
Partistödsredovisning 2018
Yttrande, Biojet för flyget
Redovisning av fattade delegationsbeslut, utskott.
Redovisning av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstepersoner.


Aktuelltartikel publicerad av: Helén Sahlin

 Kontakta oss