Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information från kommunstyrelsen den 3 oktober

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik 3 oktober. Kompletta handlingar finns under rubriken "Kallelser, protokoll och sammanträden".

Härbärget ”Vinternatt” även i vinter
Det blir härbärge i gamla järnvägsstationen i Örnsköldsvik även denna vinter för EU-medborgare som lever i en utsatt situation. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till detta, men säger samtidigt att ett avtal om fortsättning inte får äventyra planer för utveckling av gamla järnvägsstationen. Kommunen utreder också var i den kommunala organisationen ansvaret för arbetet med målgruppen ska ligga och redovisar detta tillsammans med en fördjupad utvärdering av arbetet med härbärget Vinternatt i februari nästa år.

Ingen omfattande utredning om regionbyte
Kommunstyrelsen i Örnsköldsvik förordar inte att en större utredning byte av regiontillhörighet från Västernorrland till Västerbotten ska göras. Lena Jonsson, Kurt Enberg och Magnus Melin, samtliga (L) har föreslagit i en motion till kommunfullmäktige att konsekvenser, möjligheter, demokratiska och demografiska aspekter och förutsättningar för att ansöka ska utreds. Kommunstyrelsen vill fortsätta verka för ett nära samarbete med Umeå och för att en storregion ska bildas, men konstaterar också att en ansökan om indelningsändring sannolikt inte skulle beviljas och tycker inte att större resurser ska läggas på en utredning. Däremot föreslår kommunstyrelsen att kommunen ska utreda förutsättningarna för att ansöka om byte av regiontillhörighet.

Torgförsäljning redan möjlig
Att anordna second handförsäljning på Stora Torget i Örnsköldsvik, som har föreslagits i ett medborgarförslag, är redan möjligt. Därför föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige ska avslå medborgarförslaget.

Större investering i LSS-boende
Kommunstyrelsen föreslår att 17,5 miljoner kronor ska investeras i ett nytt LSS-boende (LSS = lagen om stöd och service till funktionshindrade) i Kroksta för sex personer. Det betyder att 2,5 miljoner kronor läggs till de tidigare 15 som fullmäktige beslutade om tidigare i år.

Policy och strategi för vatten och avlopp
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska anta den VA-policy som nu har tagits fram. VA-policyn är en del av kommunens VA-planering och innehåller principiella ställningstaganden för planering av vatten- och avloppsförsörjning i Örnsköldsviks kommun.Kommunstyrelsen antog vid dagens sammanträde också den nya VA-strategin. I VA-planeringen ingår även en dagvattenpolicy och dagvattenstrategi som kommunen har arbetet med i ett parallellt projekt.

Matarbussar i samband med O-Ringen
Arrangörerna av O-Ringen väntar sig deltagare över de ursprungliga prognoserna och det kommer därför att finnas en camping även i Svedjeholmen utanför Örnsköldsviks stad. Kommunen kommer därför att bidra till matarbussar under eftermiddag och kväll mellan O-Ringens camping i Svedjeholmen och staden för att underlätta för deltagare att både nå det så kallade O-Ringen-torget och att uppleva staden och dess utbud. Under övrig tid åker deltagarna med de bussar som finansieras via anmälningsavgiften. Örnsköldsviks kommun står för 145 000 kronor av den totala kostnaden på 250 000 kronor och Cesam och O-ringen för resterande.

Bidrar till hockeybussar
Örnsköldsviks kommun kommer att fortsätta att bidra med finansiering av hockeybussar under säsongen 2017/2018. Kommunen avsätter maximalt 300 000 kronor till detta.

Ny parkeringstaxa från nästa år
En ny parkeringstaxa ska gälla i Örnsköldsvik från den 1 januari nästa år, föreslår kommunstyrelsen. Taxan innebär att fyra olika zoner kommer att finnas med en taxa mellan 5 kronor per timme (max 25/dag) och 20 kronor per timme. Avgiftsfri parkering kommer att gälla lördagar på rådhusparkeringen, hamnplan och arenaparkeringen.

Prognos +55 miljoner kronor
Prognosen för helåret 2017 är ett ekonomiskt resultat på +55 miljoner kronor, vilket är 5 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet på +60 miljoner kronor som kommunfullmäktige fastställt. God ekonomisk hushållning bedöms uppnås 2017. Mer information finns i rapporterna Tertialuppföljning och Tertialfördjupning på kommunens webbplats.

Övriga ärenden:
Redovisning av motioner vilkas beredning inte är slutförd
Redovisning av medborgarförslag vilkas beredning inte är slutförd
Ny arbetsordning för kommunala pensionärsrådet (KPR)
Yttrande, Klimatanpassningsutredningens betänkande, SOU 2017 42
Yttrande, Betänkande ”Nästa steg – Förslag för en stärkt minoritetspolitik”, SOU 2017:60
Ekonomiskt läge 2018-2020, september 2017
Månadsuppföljning, augusti 2017
Bildningsnämndens äskande av investeringsmedel för anpassning av lokaler för grundskoleverksamhet
Månadsuppföljning, augusti 2017
Anmälan av delegationsbeslut, utskott
Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstemän
Kommunstyrelsens beslutsloggAktuelltartikel publicerad av: Helén Sahlin

2017-10-03