Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information från kommunstyrelsen den 3 december

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 3 december 2019. Kompletta handlingar finns under rubriken Kallelser, protokoll och sammanträden.öppnas i nytt fönster

Mindre taxehöjning för den som sorterar hushållsavfall
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska slå fast den justering av taxan för hushållsavfall som Miva har föreslagit. Taxan blir mer miljöstyrande eftersom viktavgiften för dem som sorterar sitt matavfall till brunt kärl blir oförändrad medan den höjs för dem som inte gör det. Detta för att styra mot att fler ska gå över till separat matavfallsortering. Som exempel kan nämnas att en schablonfamilj på 2,2 personer som bor i villa och som har både brunt och grönt kärl får en prishöjning på 3 kronor per månad medan familjen med enbart grönt kärl får en ökning med cirka 32 kronor per månad. Intäktsökningen för Miva väntas bli cirka 6 procent jämfört med 2019.

Föreslår höjning av taxan för vatten och avlopp
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska säga ja till förslaget om höjning av taxan va-taxan för 2020. Under kommande åren ska stora investeringar göras i anläggningar, ledningsnät och stödsystem göras för att säkra framtida vattenleverans och rening av avloppsvatten. Tillsammans med generella kostnadsökningar blir justeringen av taxan, ur ett treårsperspektiv, cirka 2,4 procent per år.

Flyttar lekplats i Skorped
Efter medborgardialoger och förhandlingar med Skorpeds sportklubb kommer lekplatsen i Skorped att flyttas till en ny och lämpligare plats. Kommunen kommer att arrendera området av sportklubben och arrendetiden är 15 år från tillträdesdagen i juni tidigare i år.

Övikshem skapar trygghetsboende av tidigare servicehus
Kommunstyrelsen föreslår att kommunen ska sälja fastigheten Örnsköldsvik Norrlungånger 3:35 till Övikshem som i sin tur planerar att skapa ett nytt trygghetsboende. Idag innehåller fastigheten Sörängets servicehus som omsorgsnämnden tidigare beslutat att avveckla eftersom boendeformen inte motsvarar de krav och behov i sin fysiska utformning som gäller idag. I samband med denna affär säljer Övikshem de två fastigheterna Kina 7 och del av Örnsköldsvik Gene 2:59. Kommunen säljer därmed Norrlungånger för 28 000 000 kronor och köper Kina och Gene för 4 400 000 kronor respektive 720 000 kronor.

Överförmyndarnämnd med Västerbottenkommuner
Örnsköldsviks kommun kommer att gå in i ett samverkansavtal om gemensam överförmyndarnämnd med Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Umeås, Vindelns och Vännäs kommuner om Örnsköldsviks fullmäktige och dessa kommuner säger ja. Avtalet kommer att gälla från den 1 januari nästa år och arbetsgivaransvaret går över till Umeå kommun den 1 mars 2020.

Nej till nytt LIS-område på Dekarsön
Kommunstyrelsen bedömer det inte lämpligt att peka ut fler LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) på Dekarsön än de som redan finns. LIS-områden ska enligt miljöbalken prövas mer restriktivt i kust- och kustskärgårdsområden samt i områden i närheten av tätorter. Därför avslog också kommunstyrelsen ett medborgarförslag om att fastigheten Dekarsön 3:4 ska tas med i översiktsplanerna för LIS-områden i Örnsköldsviks landsbygd.

Ingen friidrottshall i nuläget
Ett medborgarförslag har kommit in till kommunen om att en friidrottshall som också ska kunna nyttjas för andra idrotter bör byggas. I och med det arbete som pågår i kommunen kring utredning av lokaler där en beskrivning av behovet av en idrottshall i centralorten ska ingå föreslår kommunstyrelsen avslag på medborgarförslaget.

Inget lönebyte för RUT-tjänster
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige ska avslå motionen från Anna-Britta Åkerlind (C), Camilla Svensson (M) och Maria Nordberg (KD) om att ge möjlighet för kommunens anställda att byta lön mot förmån av RUT-tjänster. Ett sådant system bedömer kommunstyrelsen skulle medföra högre kostnader för administrationen än det eventuella mervärdet för kommunens medarbetare.

Nya styrdokument inom räddningstjänst, ekonomi, informationssäkerhet och krisberedskap
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anta den policy för 2020-2023 som utgör handlingsprogram för operativ och förebyggande räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor. I samband med detta föreslår man att fullmäktige förlänger handlingsprogrammet för trygghet och säkerhet till dess att en ny struktur för samtliga dokument är utredd. Kommunstyrelsen föreslår också att fullmäktige ska anta revideringen av styrdokumentet för krisberedskap 2020-2023, policy för god ekonomisk hushållning samt policy och strategi för informationssäkerhet och dataskydd.

Övriga ärenden:
Extern låneram, interna låneramar och borgensramar 2020 för Rodretkoncernen
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 och 3
Slutredovisning, ny- och ombyggnation av Bredbyskolan, Bredbyn 17:1
Slutredovisning av ombyggnation från HVB-hem till familjecentral, förskola samt nattomsorg, Odinsborg 2
Slutredovisning av nybyggnation förskola Ängsmarken, Kroksta 19:1
Slutredovisning av om- och tillbyggnation av Höglidenskolan, Brunnen 2
Månadsuppföljning, november 2019
Protokoll Samorganisationen Örnsköldsvik
Redovisning av fattade delegationsbeslut, utskott.
Redovisning av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstepersoner

 


Aktuelltartikel publicerad av: Helén Sahlin

2019-12-03

 Kontakta oss