Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information från kommunstyrelsen den 2 april

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 2 april 2019. Kompletta handlingar finns under rubriken Kallelser, protokoll och sammanträden.

Inget utomhusbad i centrala Örnsköldsvik
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå medborgarförslaget om att se över möjligheten att bygga ett utomhusbad i de centrala delarna av Örnsköldsviks kommun. En projektering av en ny simhall som ska skapa möjligheter för mer simundervisning, motionssimning, simträning och förbättra tävlingsvillkoren pågår och det är inte möjligt att nu också utreda ett utomhusbad.

Nya bostadsområden ska inventeras
För att möta eventuellt kommande stora behov av bostäder i Örnsköldsvik föreslår kommunstyrelsen, efter en motion från Anna-Lena Lindberg (C) och Bruno Byström (C), att kommunen ska undersöka vilka områden utanför detaljplanerat område som lämpar sig för nya bostäder. Mark för ungefär 3 000 bostäder har redan pekats ut i den fördjupade översiktsplanen för centralorten som ställs ut under våren, och en stor del av den marken ligger just inom områden som inte är detaljplanelagda. Kommunen kommer nu att undersöka närmare vilka områden utanför centralorten som kan lämpa sig för bostäder.

Fossilfritt i bolagets ägardirektiv
Olof Dahlbergs (MP) och Josefin Nilssons (MP) motion är i linje med kommunens styrning genom nuvarande ägardirektiv för Örnsköldsvik Airport och kommande hållbarhetspolicy, menar kommunstyrelsen. Motionen föreslår att ägardirektivet ska tydliggöra att bolaget ska arbeta för fossilfritt bränsle i fordon och flygplan i verksamheten. I och med detta föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige ska anse att motionens förslag uppfylls.

Policies och Agenda 2030 pekar ut miljöväg
Olof Dahlberg (MP) och Josefin Nilsson (MP) har i en motion föreslagit ett antal åtgärder för det strategiska miljöarbetet i Örnsköldsvik. Det handlar bland annat om strategi för Agenda 2030-arbete, miljöprogram och certifiering enligt miljöledningsstandard. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska besluta om att kommunens policy för ekologisk hållbarhet och policy för folkhälsa och social hållbarhet tillsammans med olika strategier innebär att förslagen om Agenda 2030 och miljöprogram kan anses uppfyllda. Den föreslår avslag på förslaget om miljöcertifiering och att förslaget om ekosystemtjänster ska anses uppfyllt i och med att uppdraget att utarbeta ett verktyg för enklare hållbarhetsanalys finns och att begreppet ekosystemtjänster ska inkluderas i analysverktyget.

Klimatstrategi motsvarar förslag i miljömotion
Som en del i motionen om bättre miljöranking har Olof Dahlberg (MP) och Josefin Nilsson (MP) föreslagit att kommunen ska kartlägga koldioxidbudget för att nå Parisavtalets mål och utarbeta klimatmål för att minska utsläppen inom det egna geografiska området. Målet ska minst motsvara miljömålsberedningens förslag om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045. Den kommande klimatstrategin kommer att definiera organisationens klimatarbete som kommer att utgå från fullmäktigemålen och därmed föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige ska att motionens förslag uppfylls.

Lagkrav på riskanalys finns
Olof Dahlberg (MP) och Josefin Nilsson (MP) har föreslagit genom en motion att kommunen ska genomföra en riskanalys i översiktsplanen där man visar vilka åtgärder man ska vidta med anledning av klimatförändringarna. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska anse att motionens förslags uppfylls i och med det sedan förra året är lagkrav på att en riskanalys med tanke på klimatförändringarna ska göras i översiktsplaneringen.

Arbete med lokalt näringsliv för cirkulär ekonomi
Miljö och klimat kräver omställning från linjär ekonomi till cirkulär ekonomi som bland annat innebär återanvändning och återvinning i större utsträckning. Kommunstyrelsen föreslår därför att fullmäktige ska säga ja till Olof Dahlbergs och Josefin Nilssons motion om att kommunen ska utveckla ett systematiskt arbete med det lokala näringslivet för utökad cirkulär ekonomi. Revideringen av näringslivspolicy och näringslivsstrategi ska innehålla en beskrivning av insatser för att Örnsköldsvik ska vara i framkant när det gäller cirkulär ekonomi.

Plastminskningsförslag i linje med pågående arbete
Olof Dahlberg (MP) och Josefin Nilsson (MP) föreslår i en motion att kommunen ska utarbeta ett systematiskt arbete för att minska förbrukning och inköp av plast i den kommunala verksamheten. Eftersom policyn för ekologisk hållbarhet innehåller ett målområde om hållbar konsumtion, produktion och kretslopp och eftersom politiskt direktiv och en mer hållbar upphandling finns föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige ska anse att motionens förslag uppfylls.

Avsiktsförklaring för småbåtshamnen i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun, Lungviks Hamnförening och Örnsköldsviks Segelsällskap har skrivit under en avsiktsförklaring som rör den centralt belägna småbåtshamnen i Örnsköldsvik. Avsiktsförklaringen ligger som grund för ett samarbete om en långsiktig lösning för vinterupplaget för småbåtshamnen och om en utredning som behöver göras för att bedöma hur området ska utvecklas på bästa sätt.

Övriga ärenden:
Bolagsstyrningsrapporter 2018
Redovisning av medborgarförslag vilkas beredning inte är slutförd, april 2019
Redovisning av motioner vilkas beredning inte är slutförd, april 2019
Redovisning av upphandlingar 2018 01 01-2019 02 28
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS – kvartal 4 218
Slutredovisning av genomfört investeringsprojekt, gång- och cykelbro över Dombäcksviken, Husum, Varvsbron
Slutredovisning av genomfört investeringsprojekt, Koll 2020, investeringar kring kollektivtrafik i samband med kollektivtrafikomläggning
Slutredovisning av genomfört investeringsprojekt Gimåtvägen, sträckan Björnavägen-Fågelvägen
Månadsuppföljning, mars 2019
Anmälan av fattade delegationsbeslut 2019, utskott
Redovisning av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstepersonerAktuelltartikel publicerad av: Helén Sahlin

2019-04-03