Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information från kommunstyrelsen den 10 januari

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 10 januari 2017. Kompletta handlingar finns under Kallelser och protokoll.

Musikutbildningsföretag intresserat av etablering
Academy of Music and Business är intresserade av att etablera en riksrekryterande musikutbildning på gymnasienivå i Örnsköldsvik och har nu kommit överens med kommunen om en avsiktsförklaring som säger att man ska samverka kring i första hand fastigheter och studentboende för att underlätta en etablering. Kommunen ser en eventuell etablering som ett bra komplement till de befintliga gymnasieutbildningarna och övriga kulturutbildningar i kommunen. Academy of Music and Business bedriver sedan 2013 entreprenöriell musikutbildning i Småland.

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Örnsköldsviks kommun ska ta fram en handlingsplan för att motverka våldsbejakande extremism, förslår kommunstyrelsen. Bror Wallström (L) och Lena Jonsson (L) har skrivit en motion till fullmäktige där de föreslår att ett sådant arbete i största möjliga mån ska ske i samarbete med länets kommuner, landsting, aktörer ur civilsamhället samt den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

Medborgarförslag blir underlag i parkeringsutredning
Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen med förslag på att ett parkeringshus ska byggas på den plats där den gamla busstationen fanns och för att på så sätt frigöra hamnen till andra verksamheter. Kommunen utreder framtida behov av parkeringar i centrala Örnsköldsvik och i arbetet med denfördjupade översiktsplanen för centralorten kommer markanvändningen att analyseras. Medborgarförslaget kommer att ingå som underlag till dessa utredningar.

Justering i riktlinjerna för partistöd
Kommunstyrelsen föreslår att partistödet för ska betalas ut med uppräkning med kommunens index på 1 procent. Man föreslår också att reglerna för kommunalt partistöd ska justeras med tydligare riktlinjer kring sättet att redovisa hur partistödet har använts.

Policy för intern styrning och kontroll
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska anta den policy för intern styrning och kontroll som har tagits fram för hela kommunkoncernen. Syftet är att uppnå ett enhetligt arbets- och synsätt och att tydliggöra ansvarsområden.

Avslagsförslag på medborgarförslag om psykisk ohälsa
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå medborgarförslaget ”Dags att stärka sinnet” som handlar om att kommunen kan avlasta landstinget genom att anställa psykologer och socionomer som kan ta sig an lättare fall av psykisk ohälsa. Förslaget ryms inte inom den lagstiftning som är aktuell och psykologutredningar ligger inom landstingets ansvarsområde. Kommunstyrelsen föreslår också avslag på ett medborgarförslag som föreslår att fastigheten Odinsborg 2 som skulle kunna användas för att ta emot människor i behov av lättare psykiatrisk vård om den inte skulle behövas som boende för ensamkommande flyktingbarn. Lokalen behövs dock för boende.

Ytterligare tillsynsansvar till samhällsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska få ansvar för tillsyn enligt lagen om sprängämneprekursorer, dvs produkter som innehåller vissa kemiska ämnen som används i sprängämnen. Samma nämnd ansvarar idag bland annat tillsyn över brandfarliga och explosiva varor, för tillsyn över märkning av kemiska produkter samt över överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter.

Övriga ärenden:
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3 2016
Ändring av detaljplan för del av Köpmanholmen, Bredånger 2:151
Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2015 samt revisionsberättelse för Stiftelsen Örnsköldsviks Naturskyddsfond
Reviderad hamnordning för Örnsköldsviks kommun
Yttrande, Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten
Fyllnadsval efter Björn Olsson (C), ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsens ekonomiberedning
samt ledamot i tillgänglighetsrådet
Anmälan av delegationsbeslut, utskott
Anmälan av delegationsbeslut, tjänstemän.
Protokoll från pensionärsrådet
Kommunstyrelsens beslutslogg

 

Aktuelltartikel publicerad av: Helén Sahlin

2017-01-11