Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information från kommunstyrelsen 8 oktober

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde den 8 oktober 2019. Kompletta handlingar finns på under rubriken Kallelser och protokoll.

10 löften för företagsklimatet
Örnsköldsviks kommun vill stärka förutsättningarna för att driva företag i kommunen genom satsningen ”Företagens framgång – Örnsköldsviks framtid”. Satsningen innebär en samverkan med näringslivet och innehåller följande tio löften vars inriktning är att kommunen ska fungera som möjliggörare för företagen:
- Varje negativt beslut som rör en företagare ska föredras för chef
- Serviceåtaganden införs med fokus på handläggningstider, tillstånd/tillsyn och e-tjänster
- Etableringsteam skapas för att förenkla för företag som vill expandera eller etablera sig i Örnsköldsvik
- Kortare betalningstid vid utfört arbete mot kommunen
- Gemensamma aktiviteter och utbildningar för kommun och företagare
- Företagen ska bara betala för utförd tillsyn. Schablondebitering tas bort.
- Vidareutveckla företagslotsen
- Konkurrenspröva kommunala verksamheter
- Säkra tillgång på mark för expansion och nyetableringar av industri och handel
- Öppen och mer transparent upphandling

Samarbete för hållbart transportsystem
Örnsköldsviks kommun och Trafikverket har gjort en överenskommelse om ett flerårigt samarbete för att bidra till ett hållbart transportsystem. De tre prioriterade insatsområdena för 2019-2023 är attraktiv stadsmiljö i Örnsköldsvik där E4-tunnel är en viktig del, hållbar samhällsbyggnad samt effektiva resor och transporter. Överenskommelsen gäller alla fyra trafikslagen väg, bana, sjö och luft och ska följas av en årlig gemensam handlingsplan.

Nya taxor för parkering och böter
Kommunstyrelsen föreslår att taxan för parkering i Paradisgaraget ska justeras till 12 kronor per timme från 10 kronor. Samtidigt vill man att parkeringsböter på tomt- respektive gatumark ska höjas. Taxorna har gällt sedan 2009 och de föreslås ska börja gälla den 1 december i år.

Ekonomiskt prognos för 2019 sämre än budget
Örnsköldsviks kommun presenterar i tertialuppföljningen en prognos på ett ekonomiskt resultat på +31 miljoner kronor. Det är 53 miljoner sämre jämfört med det budgeterade resultatet på +84 miljoner som kommunfullmäktige fastställt för 2019. De största underskotten återfinns inom bildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Det ekonomiska läget är ansträngt och det behövs ytterligare beslut för att sänka kostnaderna för att undvika ett negativt resultat 2020. Den föreslår också att fullmäktige ska uppmana samtliga nämnder att vidta åtgärder för att stärka resultatet och att nämnder som förutser underskott ska agera aktivt för att både minska underskotten och klara de ekonomiska planerna framåt.

16 miljoner ytterligare till bredbandsutbyggnad
För att göra det möjligt att slutföra Örnsköldsviks del av bredbandsutbyggnaden inom det länsgemensamma projektet DIG2020 föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige ska öka investeringsbidraget till Övik Energi med totalt 16 miljoner kronor under åren 2020-2021. Detta ortssammanbindande nät är också en förutsättning för den byanätsutbyggnad som pågår. Kommunstyrelsen föreslår också att kommunstyrelsens ordförande ska på nationell nivå verka för förändrade finansieringsmodeller för bredbandsutbyggnad.

Övriga ärenden:
Yttrande, utkast till lagrådsremiss - En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket
Yttrande, Skattelättnad för arbetsresor – En avståndsbaserad och färdneutral skattereduktion för längre arbetsresor (SOU 2019:36)
Yttrande, Trafikverkets rapport, Längre lastbilar på det svenska vägnätet – för mer hållbara transporter
Dokumenthanteringsplan för rekrytering
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Redovisning av medborgarförslag vilkas beredning inte är slutförd, oktober 2019
Redovisning av motioner vilkas beredning inte är slutförd, oktober 2019
Ekonomiskt läge 2020-2022, september 2019
KPR protokoll 2019-08-29
Val av ny ledamot i planeringsgruppen efter Susanne Nordin (S)
Redovisning av fattade delegationsbeslut, utskott
Anmälan av fattade delegationsbeslut, utskott


Aktuelltartikel publicerad av: Helén Sahlin

2019-10-08

 Kontakta oss