Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information från kommunstyrelsen 8 augusti

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 8 augusti 2017. Kompletta handlingar finns under rubriken Kallelser, protokoll och sammanträden.

Insatser för förbättrade utemiljöer pågår
I Örnsköldsviks kommun pågår ett arbete med att ta fram ett funktionsprogram för kommunens utemiljöer i förskola, skola och äldreomsorg. För närvarande pågår bland annat insatser för att förbättra utemiljöerna för förskolor och grundskolor. I samband med detta har exempelvis gungbeståndet vid kommunens förskolor inventerats och kompletterats och ett motsvarande arbete görs även för kommunens F-3-skolor. Kommunstyrelsen föreslår därför att kommunfullmäktige ska anse att intentionerna i Hanna Sydhages, Birgitta Sedins, Lars Eidenvalls, Roland Nordins och Maria Nordbergs (samtliga KD) motion om gungor för alla elever vid förskolor och grundskolor F-3 samt om att se över utemiljöerna för fysisk aktivitet är uppfyllda i och med det pågående arbetet.

Vill utreda om mark kan reserveras för vattenbygge
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att kommunen ska pröva om mark kan reserveras i kommande översiktsplaner för framtida byggande på vatten. Anna-Lena Lindberg (C) och Andreas Jansson (C) har lämnat in en motion om att kommunen ska peka ut lämpliga områden för byggnationer på vatten för att ytterligare stimulera till byggande och förtätning.

Ny parkeringstaxa
Fullmäktige antog 2015 en parkeringspolicy och parkeringsstrategi och beslutade också om att en översyn av förbudsområde samt taxa och tider ska göras. Kommunstyrelsen föreslår nu en förändring av parkeringstaxan från den 1 januari 2018 som innebär att lägsta avgift blir 5 kronor per timme och högsta 20 kronor per timme beroende på vilken zon man parkerar. Månadsbiljetter blir möjliga att köpa inom vissa områden och avgiftsfri parkering införs på lördagar på rådhusparkeringen, hamnplan och arenaparkeringen.

Ingen egen utredning om tågstation i Bjästa
Bjästa Samhällsförening har skrivit till kommunen och önskat att Örnsköldsviks kommun ska utföra och bekosta en utredning av möjligheterna till en tågstation i Bjästa. Kommunstyrelsen beslutade att inte göra en egen utredning om detta utan vill istället att frågan ska utredas inom projektet Koll 2020. Det är ett länsövergripande kollektiv- och infrastrukturprojekt som Örnsköldsviks kommun kommer att delta i.

Övriga ärenden:
Yttrande över revisionsrapport, Granskning rörande det strategiska underhållet av kommunens anläggningstillgångar
Yttrande, samråd för Nordmalings översiktsplan
Månadsuppföljning, juni 2017
Kommunala pensionärsrådets protokoll 2017 06 08
Anmälan av delegationsbeslut, utskott
Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstemän
Kommunstyrelsens beslutslogg augusti 2017Aktuelltartikel publicerad av: Helén Sahlin

2017-08-08