Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information från kommunstyrelsen 7 november

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik 7 november 2017. Kompletta handlingar finns under "Kommun och politik".

Fortsatt medlemskap i BioFuel Region
Föreningen BioFuel Region arbetar för att regionen ska bli ledande i omställningen till ett hållbart samhälle. Kommunstyrelsen beslutar att under 2017 och 2018 medfinansiera BioFuel Region, med 335 784 kronor per år samt betala en medlemsavgift på 1 000 kronor per år. En årlig redovisning av verksamheten inom BioFuel Region ska lämnas till kommunstyrelsen.

Förvärvar aktier i Inera AB 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunen, till en kostnad av 42 500 kronor, förvärvar fem aktier i bolaget Inera AB. Inera AB är ett genom Sveriges Kommuner och Landsting samägt bolag, vars verksamhet är inriktad på utveckling av gemensamma digitala lösningar för regioner, landsting och kommuner. 

Handelns ansvar finna alternativ till plastpåsar
I ett medborgarförslag om att avveckla användningen av plastpåsar i kommunen föreslås att Örnsköldsviks kommun tar fram ett alternativ till de plastpåsar handeln använder för frukt och grönsaker. En idé skulle, enligt förslagsställaren, vara att de kompostpåsar Miva delar ut till hushållsavfall även skulle kunna lämnas till livsmedelsaffärerna så att kunderna först kan packa frukt i påsen och sedan använda den för kompost.

Kommunstyrelsen konstaterar att syftet är gott men föreslår ändå avslag på förslaget. Att utveckla och producera ett miljövänligare alternativ till plastpåsen ligger utanför sedvanlig kommunal affärsverksamhet. Det är inte heller möjligt för Miva att förse livsmedelsbutiker med kompostpåsar. Dels är det oklart om kompostpåsarna är lämpliga för föreslaget användningsområde, dels skulle förslaget leda till ökade kostnader, vilket i sin tur påverkar avfallstaxan.

Fortsatt engagemang för sammanhållen vinterled
Kommunstyrelsen föreslår att en avsiktsförklaring, ett så kallat ”letter of intent”, ska undertecknas kring kommunens fortsatta delaktighet i arbetet att skapa en vinterled för skoter och hundspann mellan Örnsköldsvik och norska Mosjöen. Avsiktsförklaringen innebär bland annat att Örnsköldsvik, likt övriga berörda kommuner (Åsele, Vilhelmina, Hattfjelldal, Grane och Vefsn), ansvarar för sin del av sträckningen. Vinterleden beräknas till stora delar kunna följa befintliga leder längs Sagavägen.

Idrottsgala bör initieras av idrottsrörelsen
Maria Gulliksson, Lars Forssén, Lars Eidenvall, Curt Eriksson och Birgitta Sedin (samtliga KD) föreslår i en motion att Örnsköldsviks kommun tillsammans med idrottsföreningarna anordnar en gala för Örnsköldsviks föreningsliv. Ett sätt att visa att Örnsköldsvik är en idrottsstad av rang och ett lämpligt tillfälle att dela ut kommunens idrottsstipendier, enligt motionärerna.

Kommunstyrelsen anser att initiativet till en lokal idrottsgala bör komma från idrottsrörelsen. I ett sådant läge ska kommunen inta en stöttande hållning men också ha tydliga motiv för sitt engagemang. Enligt Västernorrlands Idrottsförbund är förutsättningarna för en idrottsgala för närvarande inte uppfyllda. Kommunfullmäktige föreslås därför avslå motionen.

Aktuellt förbättra tillgänglighet i Alne naturreservat
I ett medborgarförslag föreslås en utveckling av Alne naturreservat. Åtgärder som nämns är bland annat att bygga broar till öarna i naturreservatet och att röja upp vass så att stranden kan användas. Förslagsställaren vill också att den promenadväg som slutar vid småbåtshamnen förlängs så att den ansluter till befintlig gångväg i korsningen vid Järvedsleden.

Eftersom samhällsbyggnadsförvaltningen redan har i uppdrag att utreda möjligheten att utveckla tillgänglighet och förutsättningar för rekreation och utepedagogik i området anser kommunstyrelsen att medborgarförslagets intentioner är tillgodosedda.

Övriga ärenden:
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2, 2017.
Yttrande över förslag till regional transportplan för Västernorrlands län.
Månadsuppföljning, oktober 2017.
Nya styrdokument för Ostkustbanan 2015 AB.
Yttrande, länsstrategi för arbetet mot mäns våld mot kvinnor/våld i nära relation.
Kommunala pensionärsrådets protokoll.
Anmälan av delegationsbeslut, utskott.
Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstemän.
Kommunstyrelsens beslutslogg.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2017-11-07

 Kontakta oss

Glenn Nordlund, kommunstyrelsens ordförande, 0660-881 53.