Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information från kommunstyrelsen 7 maj

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 7 maj 2019. Kompletta handlingar finns under Kommun och politik.

Kommunen kritisk till förslag om kostnadsutjämning
Örnsköldsviks kommun har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet ”Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting”. Örnsköldsviks kommun anser att förslaget till förändrad kostnadsutjämning inte uppnår sitt syfte. Den föreslagna modellen leder totalt sett till ett nettoflöde av kommunala medel från glesare till tätare kommuner och från högskattekommuner till lågskattekommuner.

Exempel på skevheter i modellen som, enligt Örnsköldsviks kommun, behöver omarbetas finns inom områdena geografisk gleshet och delmodellen löner. Merkostnaden för administration i en gles men stor kommun som Örnsköldsvik beräknas till 779 kronor per invånare samtidigt som förslaget till ersättning är 0 kr per invånare. Skälen till att Örnsköldsviks kommun inte ska kompenseras för dessa strukturella nackdelar saknas i utredningsförslaget. Örnsköldsviks kommun ställer sig vidare frågande till varför stordriftsfördelar i kommuner med gynnsamma förhållanden inte belastas med en kostnad för detta i utjämningsmodellen. Detta när utredningen konstaterar att stordriftsfördelar i täta stora kommuner leder till en minskad kostnad på 580 kronor per invånare. Den föreslagna delmodellen som rör löner bör tas bort från kostnadsutjämningssystemet då den ger ytterligare bonus till kommuner med hög skattekraft.

Jämfört med nuvarande ersättningsmodell skulle det utjämningssystem som utredningen föreslår, för Örnsköldsvik kommun, innebära en förlust på cirka 1 100 kronor per invånare. Om förslaget ändå införs enligt utredningens modell, anser Örnsköldsviks kommun, att en gräns bör införas för hur stor förlusten per invånare maximalt kan bli för en kommun. I sitt yttrande konstaterar Örnsköldsviks kommun avslutningsvis att modellen för kostnadsutjämning är komplicerad och att dess principer är svårbegripliga.


Utökad investeringsram föreslås för vård- och omsorgsboende i Sidensjö
Kommunfullmäktige föreslås bevilja ytterligare 10 miljoner kronor i investeringsmedel för nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Sidensjö. Till ursprungligt beräknad investering, 27 miljoner kronor, har bland annat tillkommit kostnader för lokaler som inte kan samnyttjas med befintligt gruppboende så som tänkt. Vidare behöver utrymme skapas för hemtjänsten då de nuvarande lokalerna försvinner i samband med att Fyrklövern görs om till trygghetsboende. Byggnadens totala yta är nu projekterad till 1 680 m2 jämfört med ursprungligt beräknad yta, 1 000 m2. Kommunstyrelsen ger vidare konsult- och serviceförvaltningen i uppdrag att utreda ny anslutningsväg till boendet

Fortsatt medlemskap i BioFuel Region
Örnsköldsviks kommun är sedan 2003 medlem i BioFuel Region. Organisationen, med aktörer i de fyra nordligaste länen, arbetar för att bidra till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi i norra Sverige. Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera BioFuel region med 335 784 kronor per år plus en medlemsavgift på 1 000 kronor per år under perioden 2019-2021. En årlig redovisning av BioFuel Regions verksamhet ska lämnas till kommunstyrelsen.

Ny taxa för ansökningar och tillsyn gällande handel med alkohol, tobaksprodukter och receptfria läkemedel
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar en ny taxa för ansökningar och tillsyn enligt ”Lagen om tobak och liknande produkter” samt ”Lagen om handel

med vissa receptfria läkemedel”. Taxan ska få en tydligare koppling till de insatser som kommunen utför i samband med tillstånd och tillsyn. Den nya taxan föreslås gälla från och med 1 juli 2019. Utfallet av den nya taxan ska utvärderas efter två år.

Inte aktuellt kameraövervaka fritidsgårdarna
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår ett medborgarförslag om kameraövervakning vid kommunens fritidsgårdar. Syftet skulle enligt motionären vara att motverka hantering av droger. Efter att ha inhämtat polisens synpunkter, fört dialoger med ungdomar samt tagit del av forskning, bland annat från Brottsförebyggande rådet, konstaterar kultur- och fritidsavdelningen att enbart kameraövervakning inte skulle ha en sådan effekt att skälet att kameraövervaka väger tyngre än de enskildas intresse av att inte bli bevakade.

Förnyelsebart i första hand
Hanna Sydhage, Lars Eidenvall och Lars Forssén (samtliga KD) har lämnat in en motion om att minska kommunens användning av diesel som drivmedel. För att motverka utsläpp av kvävedioxid från dieselbilar bör kommunen istället satsa på fordon som drivs av el, bioetanol eller biogas.

Enligt gällande riktlinje ska kommunen i första hand köpa miljövänliga fordon som drivs med förnyelsebara drivmedel. Där utgår kommunen från den nationella miljöbilsdefinitionen som baseras på koldioxidutsläpp, inte på kvävedioxider. De senaste åren har kommunen succesivt investerat i elbilar som är placerade där det finns goda möjligheter till laddning och där fordonens räckvidd är tillräcklig. I takt med den snabba utvecklingen på elbilsfronten behöver kommunen också se över infrastrukturen för laddningsmöjligheter i hela kommunen. För kortare tjänsteresor uppmuntras de anställda att använda elcyklar som köpts in. Mot bakgrund av pågående arbete föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige ska betrakta motionens syfte som uppfyllt.

Övriga ärenden:
Yttrande: förslag till stadgar, medlemsavgifter och grupperingsavtal för Kvarkenrådet EGST.
Yttrande: revisionsrapport – granskning av lokalförsörjningsprocessen och uthyrning av lokaler.
Bokslut donationsstiftelser 2018.
Månadsuppföljning, april 2019.
Anmälan av fattade delegationsbeslut 2019, utskott.
Redovisning av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstepersoner.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2019-05-08

 Kontakta oss

Per Nylén
kommunstyrelsens ordförande
0660-881 57.

Matti Olsson
kommunstyrelsens sekreterare
0660-880 44