Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information från kommunstyrelsen 7 juni

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik 7 juni 2017. Kompletta handlingar finns under Kommun och politik.

Föreslår oförändrad kommunalskatt
Kommunstyrelsen föreslår att kommunalskatten för 2018 behålls oförändrad, vilket innebär 22,44 kronor per beskattad hundralapp.

Investeringar i skola, omsorg och infrastruktur i 2018 års budget
2018 års budget innehåller ett antal prioriteringar enligt det förslag som kommunstyrelsen lägger fram till kommunfullmäktige Uppdelade på nämnderna är de följande:
Kommunstyrelsen: hållbarhet och klimatåtgärder, insatser för jobb åt ungdomar, heltider, landsbygdsutveckling, bredband och fastighetsunderhåll.
Omsorgsnämnden: personalförsörjning, utveckling av stöd till anhöriga och utveckling av ny, kreativ daglig verksamhet.
Humanistiska nämnden: stöd för arbetsmarknadsetablering, föräldrastödskedja och ökad samverkan för att ge barn och unga insatser i ett tidigt skede.
Bildningsnämnden: personalförstärkning i de yngre åldrarna i förskola, fritids och skolan, ökat stöd så att alla elever uppnår målen, digitalisering och utveckling av SFI.
Kultur- och fritidsnämnden: barn och ungas delaktighet i frilufts-, kultur- och idrottslivet.
Samhällsbyggnadsnämnden: grundläggande infrastrukturinvesteringar och andra miljösatsningar.

267 miljoner kronor satsas på investeringar, däribland Bredbynskolan, ny förskola i Gullänget och färdigställande av vård- och omsorgsboende i Själevad, nytt LSS-boende, gång- och cykelvägar, Varvsbron i Husum, förstärkning av broar och kajer.

Kommunstyresens förslag till budget 2018 innebär ett resultat på 68 miljoner kronor. Detta motsvarar 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag och ligger därmed inom resultatmålet 1,5 - 2,5 procent.

Strategi för evenemang
Kommunstyrelsen har antagit en evenemangsstrategi för Örnsköldsviks kommun. Strategin ska underlätta att koordinera och strategiskt prioritera evenemangsfrågor. Den ska också långsiktigt förstärka Örnsköldsviks och Höga kustens attraktivitet och bidra till ortens och regionens tillväxt.

Angeläget fortsätta gemensam utveckling av besöksnäringen

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till fortsatt delägarskap i Höga kusten Destinationsutveckling AB där Sollefteå, Kramfors och Härnösands kommuner samarbetar i besöksnäringsfrågor. Ett gemensamt strategiskt arbete är av betydelse för att ytterligare stärka Höga kusten som varumärke och besöksmål.

Utökad investeringsram för högstadieskola
Kommunstyrelsen föreslår ytterligare 16 miljoner i investeringsmedel för att anpassa vuxenutbildningens tidigare lokaler på Skogsgatan till grundskoleverksamhet för årskurs 7-9. En ny kalkyl, där hänsyn tagits till genomförda miljöinventeringar och lokalprogram, visar att kostnaderna nu beräknas till 81 miljoner kronor, att jämföra med inledande grova uppskattning 42,5 miljoner. Det visade sig att mer omfattande ombyggnader krävs för att skapa en skolmiljö som tar hänsyn till dagens pedagogik, tillgänglighet och arbetsmiljö. Den nya högstadieskolan beräknas kunna ta emot cirka 300 elever från Högland och Sörliden hösten 2019. En flytt som frigör lokaler för förskoleverksamhet

Utöver den utökade investeringsramen föreslås bildningsnämnden få 0,6 miljoner kronor extra i skattemedel för 2019 och 1,7 miljoner kronor från år 2020 för tillkommande kapital- och driftskostnader.

Policy för integration
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar integrationspolicy för Örnsköldsviks kommun samt tillhörande strategi. Särskilt utpekade fokusområden för en fungerande integration är: utbildning, arbete och sysselsättning, fritid och social sammanhållning, boende och samhällsplanering samt hälsa. Policyn gäller för samtliga helägda bolag, nämnder och styrelser inom Örnsköldsviks kommun.

Vindkraftverk ska gardera för återställning
I ett medborgarförslag ställs frågan om Örnsköldsviks kommun har gjort en konsekvensanalys av hur målade ytor på vindkraftverk på lång sikt kan ha miljöpåverkan, bland annat på grundvattnet.

Kommunens miljö- och hälsoenhet bedömer att risken för påverkan på miljön till följd av målade ytor på vindkraftverk är mycket liten. När befintliga vindkraftverk i framtiden ska nedmonteras och verksamheten avslutas kan det dock vara aktuellt att ta prover på mark och grundvatten. Som säkerhet för att det ska finnas resurser för återställning och eventuell efterbehandling måste vindkraftbolag avsätta en viss summa pengar per vindkraftverk. Detta är kopplat till det miljötillstånd som krävs för större vindkraftparker.

Miva utreder lysande idé för vattentorn
I ett verksamhetsförslag föreslås att vattentornet vid Skyttis belyses på liknande sätt som Cementatornet vid Fjällräven Center och Elite hotell. Eftersom vattentornet ägs och drivs av Miva har kommunstyrelsen skickat ärendet vidare. Miva ser positivt på att belysa tornet och kommer att utreda frågan.

Förtroendevaldas avhopp följs upp
Anna-Lena Lindberg (C), Lars Näslund (M), Lars Eidenvall (KD) och Magnus Melin (L) uppmärksammar i en motion att många förtroendevalda har lämnat sina uppdrag under mandatperioden och föreslår att respektive parti, i dialog med förhandlingsdelegationen, följer upp avhoppen. Kommunstyrelsen föreslår bifall till motionen.

Svårt kapa handläggningstider
I en motion föreslår Anna-Lena Lindberg (C), Lars Näslund (M), Lars Eidenvall (KD) och Magnus Melin (L) att tidsgränserna för behandling av motioner och medborgarförslag skärps och att mer komplicerade förslag bereds i två steg med ett inriktningsbeslut i kommunfullmäktige innan fördjupad beredning sker.

Kommunstyrelsen föreslår avslag på motionen. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning bör medborgarförslag vara färdigbehandlade inom ett år och motioner inom sex månader. Att skärpa tidsgränserna ytterligare är svårt då den kortaste handläggningstiden med remiss till nämnd och beredning inför kommunfullmäktige är fem månader.

Saluhall möjlig i ny torgbyggnad
Björn Olsson och Bruno Byström (båda C) föreslår i en motion att Örnsköldsviks kommun utreder möjligheter för att en saluhall etableras centralt i Örnsköldsvik.

För närvarande pågår ett arbete med ny detaljplan för Stora Torget. I det förslag som ligger till grund för en ny torgbyggnad utgår man från att lokalerna kan inrymma någon form av torghandel/saluhandel. Mot bakgrund av det detta anser kommunstyrelsen att ytterligare utredning inte är aktuell.

Gång- och cykelvägar prioriteras vid snöröjning
Olof Dahlberg, Jenny Nilsson och Jon Fors Stenberg (samtliga MP) föreslår i en motion att gång- och cykelvägar, busshållplatser, skolor och förskolor ska prioriteras vid snöröjning och sandning. Dessa bör röjas först, alternativt samtidigt som bilvägar. Prioriteringar och ambitionsnivå bör vara inriktade på jämställdhet menar motionärerna och syftar på att generellt är det fler kvinnor än män som åker kollektiv eller tar sig fram till fots.

Kommunstyrelsen anser att motionens förslag uppfylls i och med att cykel- och gångbanor åtgärdas i samband med att huvudleder, bussgator och matargator, som har högsta prioritet, snöröjs. Vintern 2016-2017 prioriterades även andra strategiskt viktiga gång- och cykelstråk som länkar ihop geografiska områden. I vissa fall trots att kriterierna för snöröjning längs det övriga vägnätet inte var uppnådda. Försöket utvärderas inför nästa säsong.

Övriga ärenden
2017 års uppföljning av avfallsplan 2017-2020
Redovisning av miljöberättelse 2016
Gallring av e-post, telefoni, chatt, filformat/media och spårinformation
Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen
Motionssvar: nämndsordförandens ansvar för att förtroendevalda får sammanträdeshandlingar i tid
Fyllnadsval, ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och ekonomiberedning
Kommunala pensionärsrådets protokoll 2017-04-20
Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstemän
Anmälan av delegationsbeslut, utskott
Kommunstyrelsens beslutslogg


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2017-06-07