Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information från kommunstyrelsen 7 februari

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 7 februari 2017. Kompletta handlingar finns under rubriken kallelser och protokoll.

Detaljplan för Stora torget tas fram
En ny detaljplan tas just nu fram för Stora torget i Örnsköldsvik. Detaljplanen ska visa förutsättningarna för framtida markanvändning och bekräfta delar av dagens förhållanden, den ska säkerställa stadsbilden, kulturmiljövärden och säkerställa Stora torget som allmän platsmark. Den innebär också att en ny byggnad kan byggas på torget och ner mot Örnparken. Kommunstyrelsen har i samband med att planen är ute på samråd fått möjlighet att yttra sig. Synpunkterna handlar om tydliggörande av ekonomi samt av samspel mellan parken och torget, om att fler verksamheter än bara samlingslokal och restaurang ska möjliggöras i byggnaden, om framtida status på skärmtak vid fastigheten London 12 och om att bekräfta vikten av tillgänglighetsaspekterna.

Medfinansierar forum för bygdesamverkan
Örnsköldsviks kommun medfinansierar fyra lokala samverkansföreningar med 250 000 kronor vardera under förutsättning att företag och ideell sektor också medfinansierar. Samverkansformen kallas Bygdsam och bildas för kommunens fyra serviceorter med omland: Nätradalen, Anundsjö, Grundsunda och Björna-Långviksmon-Trehörningsjö-Gideå. Först ut blir Nätra, där en interimstyrelse redan är på plats och Bygdsam håller sitt första konstituerande årsmöte 9 februari. Övriga föreningar väntas följa efter i mars. Avtalet ska gälla i tre år med möjlighet till årsvis förlängning.

Ser över rutiner för stöd till personal
Kommunstyrelsen föreslår efter en motion från Bror Wallström (L) och Lena Jonsson (L) att en översyn ska göras av rutiner och verktyg för personal som kommer i kontakt med personer som har traumatiska upplevelser. Den får därefter ligga till grund för eventuella ytterligare insatser.

Örnsköldsvik vill bli värd för SM-veckan
Örnsköldsviks kommun ställer sig positiv till att ansöka om att bli värdstad för SM-veckan vinter. Kommunstyrelsen beslutade idag att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att förbereda en ansökan för år 2021 eller 2022.

Familjecentral ska startas 2018
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska besluta om att fullfölja intentionerna i Camilla Svenssons (M) tidigare motion om att inrätta en familjecentral och att målet ska vara att starta verksamheten 2018. En familjecentral bedriver en verksamhet som är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande samt som riktar sig till föräldrar och barn. En familjecentral bör innehålla verksamheter som mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete.

Övriga ärenden:
Ändring av taxa för timavgift för bygglov- och planärenden enligt plan- och bygglagen, PBL
Yttrande över revisionsrapport, Granskning av kommunens arbete för att uppnå en jämställd kommun
Yttrande över revisionsrapport, Granskning av kommunens internbank
Svar på verksamhetsförslag, återvinningsstation i Gottne, belysning
Personuppgiftsbiträdesavtal extern plattform
Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Yttrande över översiktsplan för Timrå kommun
Yttrande över översiktsplan för Sollefteå kommun
Anmälan av delegationsbeslut, utskott
Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstemän.
Kommunstyrelsens beslutslogg


Aktuelltartikel publicerad av: Helén Sahlin

2017-02-07