Information från kommunstyrelsen 6 november

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 6 november. Kompletta handlingar finns under Kommun och politik

Forskningsprojekt kring vindkraft och ljud
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå ett medborgarförslag om att kommunen ska initiera ett lokalt forskningsprojekt kring vindkraft och dess auditativa effekter. Förslagsställaren vill att målsättningen ska vara att ta fram beslutsunderlag för nya nationella riktlinjer och förbättrade boendeförhållanden vid fastigheter i vindkraftsnära lägen. Kommunen är positiv till kunskapsbildning och spridning av modern forskning inom området, men den kommunala organisationen har ett begränsat kunnande och svag infrastruktur för att trovärdigt kunna driva forskningsinsatser inom området.

Utreder bilpool för allmänheten
Örnsköldsviks kommun ska efter en motion från Björn Olsson (C) undersöka möjligheterna att skapa en bilpool som är tillgänglig för allmänheten. Motionären menar att kommunens nuvarande bilflotta skulle kunna upphandlas och läggas ut på en extern part och att allmänheten får möjlighet att hyra bilarna under den tid de inte används av kommunen.

Fjärde tekniskt år på gymnasiet utreds
Kommunstyrelsen föreslår att Örnsköldsviks kommun ska undersöka möjligheterna att införa ett fjärde år på tekniska programmet. Lena Lindgren (C), som lämnat in motionen, föreslår att starten ska ske läsåret 2019/2020 och att kommunen ansöker om statsbidrag för utbildningen hos Skolverket. Förlängningen är tänkt ska skapa möjligheter för eleverna och möta aktuella och framtida kompetensbehov hos näringslivet.

Kompetensbehov för ökad tillväxt
Örnsköldsviks kommun ska inleda ett arbete för att identifiera kompetensbehovet som kommer av eventuellt kommande stor bioraffinaderi i Domsjö fabriksområde. I dialog med intressenterna bakom Flaggskepp Bioraffinaderi ska kommunen kartlägga vilka gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar som behövs med anledning av att beräkningar talar om upp emot 5 000 nya arbetstillfällen i regionen.

Översyn av stöd till ideella föreningar klar
Kultur- och fritidsnämnden rapporterar nu till fullmäktige den stora översyn av stödet till ideella föreningar som har genomförts. När det gäller förslag till förändringar har arbetsgruppen fokuserat på områden där behovet av förändringar visat sig vara starkast. Översynen har lett fram till konkreta förslag till förändringar i bidragsregler, subventioner och taxor. Förändringarna syftar till att förbättra förutsättningar för föreningar som äger egna lokaler, för barn och ungas tränings- och breddverksamhet, för individuella idrotter vid tävlingar och uppvisningar, för likvärdighet för arrangörer, ökad spridning av bidragen i kommunen, ökad möjlighet att söka medel för utvecklingsarbete och en ökad tydlighet för föreningar, privatpersoner, företag och kommunala handläggare. Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2019.

Övriga ärenden:
Yttrande:” Med tillit växer handlingsutrymmet - tillitsbaserad styrning av välfärdssektorn
Yttrande: ” En lärande tillsyn- statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling inom vård, skola och omsorg”
Rapportering ej verkställda beslut enlig SoL och LSS, kvartal 2, 208
Återrapportering av uppdrag från motion, öka transparens kring elevpengen
Budget 2019, plan 2020-2021 (se separat information)
Månadsuppföljning, oktober
Anmälan av delegationsbeslut, utskott
Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstepersoner
Kommunstyrelsens beslutslogg


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2018-11-06

 Kontakta oss

Glenn Nordlund
kommunstyrelsens ordförande,
0660-881 53,
Matti Olsson,
kommunstyrelsens sekreterare, 0660 – 880 44
Helén Sahlin,
kommunikationschef,
0660-887 53,