Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information från kommunstyrelsen 5 september

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 5 september 2017. Kompletta handlingar finns på sidorna om kallelser och protokoll. 

Förändringar i lokala föreskrifter enligt miljöbalken
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska godkänna förändringar i de lokala föreskrifterna som tidigare byggde på hälsoskyddslagen och som nu har ersatts av miljöbalken. Det innebär att ytvattenskyddet för Bergsjön, Hörnsjön och Vitsjön tas bort eftersom de inte längre används som ytvattentäkter. Bestämmelser om vattenvård och campingförbud tas bort, förbud mot tomgångskörning ska gälla för hela kommunen, en bestämmelse om spridning av gödsel inom eller intill område med detaljplan införs liksom bestämmelser om eldning och om begränsning av gatumusik.

Gemensamt projekt för integration
Örnsköldsvik kommer som tidigare beslutats att finansiera ett projekt med fokus på integration tillsammans med bland andra länets kommuner, Arbetsfördmedlingen, Migrationsverket, Almi, Företagarna, Bizmaker, Mittuniversitetet och landstinget. Efter en revidering av projektet blir Örnsköldsviks kommuns medfinansiering i form av tid beräknas till 232 000 kronor och den totala budgeten är cirka 7 139 000 kronor.

Inga bandvagnar vid infarterna
Kommunstyrelsen avslår ett förslag om att placera en bandvagn i norra och södra E4-infarten till Örnsköldsvik som ett komplement för att sätta Örnsköldsvik på kartan. Den visuella identiteten är en del i ett nyligen genomfört platsvarumärkesarbete och i samband med detta ser kommunen över hur skyltning av bland annat norra och södra E4-infarterna kan se ut och fungera i framtiden. Detta som ett led i att medverka till att människor ska uppfatta Örnsköldsvik som en spännande, kreativ och dynamisk plats att besöka, leva och verka på som också är en del av den natursköna Höga Kusten. Här ses inte just bandvagnen som den symbol som ska prioriteras vid infarterna.

Ska pröva gång- och cykelväg på Kusthöjden
Efter ett medborgarförslag kommer kommunen att i arbetet med detaljplan i centrum pröva en gång- och cykelväg som förbinder Kusthöjden med centrum och utformas på ett tillgängligt och säkert sätt.

Kollektivtrafiksutredning pågår redan
I två olika medborgarförslag har medborgare föreslagit dels att kommunen ska införa en månadskostnad på 50 kronor för att åka buss inom kommunen, dels gratis buss på helgerna. Eftersom en utredning om fri kollektivtrafik för alla medborgare inom Örnsköldsviks kommun pågår föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige ska anse att förslagsställarnas intentioner är tillgodosedda och att inga ytterligare åtgärder behövs.

Ingen kommunal utomhusbiltvätt
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå ett medborgarförslag om att starta en kommunal biltvätt utomhus. En sådan ligger utanför sedvanlig kommunal affärsverksamhet och det finns redan privata tvätthallar som tillhandahåller motsvarande tvättmöjligheter, vilket innebär att någon sådan inte behöver startas.

Utredning om ökad transparens
Efter ett medborgarförslag om ökad transparens om elevpengen föreslår kommunstyrelsen att en utredning ska tillsättas som beaktar skolkostnadsutredningen (SOU 2016:66) och som ska handla om resursfördelningar inom skolverksamheten.

Vill skapa kontakter mellan inrikes- och utrikesfödda
Örnsköldsviks kommun arbetar med och har planer på att utveckla aktiviteter som syftar till att skapa fler kontaktytor mellan inrikes- och utrikesfödda. Just nu ses bland annat Mångkulturellt centrums verksamhet över för att hitta nya vägar för att jobba med strukturerat kontaktskapande. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen från Lars Näslund (M) om att starta integrationsprojektet Kompis-Sverige i Örnsköldsviks kommun.

Vill minska matsvinn
Ett antal aktiviteter pågår för att minska matsvinnet i skolan där delaktighet och påverkansmöjligheter är viktiga delar. Kommunstyrelsen föreslår därför att kommunfullmäktige ska avslå Camilla Svenssons (M) förslag om att ta fram en plan för ett testprojekt med en ”måltidsapp” där eleverna får välja mellan olika matalternativ.

Dialog om alternativ gångväg
I ett medborgarförslag föreslår By intresseförening att Örnsköldsviks kommun bör arbeta för att en två kilometer lång alternativ gångväg eller stig byggs bredvid väg 335 mellan By badplats och Varpvägen. Dialog om möjliga lösningar har förts och kommunstyrelsen föreslår att kommunen ska fortsätta dialogen med intresseföreningen, Trafikverket samt planupprättaren Region Västernorrland.

Begränsar användning av fyrverkerier
Efter ett medborgarförslag föreslår kommunstyrelsen förändring av de lokala föreskrifterna som gäller användningen av fyrverkerier. Fyrverkerier får inte användas på offentlig plats utan tillstånd av polismyndigheten, de får användas utan polismyndighetens tillstånd endast på nyårsafton, påskafton och valborgsmässoafton från kl 19.00 till 01.00. Användandet ska ske med hänsyn till platsen och övriga omständigheter och inte närmare än 200 meter från sjukhus och äldreboenden.

Utreder belysningslösning
Kommunen ska utreda om en lösning för belysning vid kommunens återvinningsstationer kan ske genom samarbete mellan olika parter, detta efter ett medborgarförslag tidigare i år.

Projekt för världsarvsinformation
Örnsköldsviks kommun kommer att delta i projektet Lystra som har som mål att se till att informationen om Sveriges och Finlands gemensamma världsarv Höga Kusten och Kvarkens skärgård är aktuell lättillgänglig och högklassig. Örnsköldsviks kommun medfinansierar projektet med 150 000 kronor samt 15,4 veckor i arbetstid under perioden 2018-2020.


Övriga ärenden:
Valdistriktsindelning 2018
Granskningsrapport Norrlands Etanolkraft AB, Nekab, 2016
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, revisionsberättelse för år 2016
Återrapportering av utredning om förutsättningar för offentliga toaletter efter Hälsans stig runt Höglandssjön
Sammanträdesplan 2018
Årsredovisning med förvaltnignsberättelse 2016 samt revisionsberättelse för Stiftelsens Örnsköldsviks Naturskyddsfond
Yttrande, En ny kamerabevakningslag
IT-köp, konsekvenser av förändrad redovisningshantering avseende IT-utrustning
Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden – upphandling och uppföljning (SOU 2017:38)
Månadsuppföljning, augusti 2017
Bildningsnämndens äskande av investeringsmedel för anpassning av lokaler för grundskoleverksamhet
Månadsuppföljning, augusti 2017
Anmälan av delegationsbeslut, utskott
Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstemän
Kommunstyrelsens beslutslogg


Aktuelltartikel publicerad av: Helén Sahlin

2017-09-05