Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information från kommunstyrelsen 5 november

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 5 november 2019. Kompletta handlingar finns under rubriken kallelser och beslutsunderlag

Prioriterar Företagens framgång – Örnsköldsviks framtid
Örnsköldsviks kommun utvecklar sitt näringslivsarbete ytterligare genom ett antal aktiviteter inom flera områden samlade under beteckningen ”Företagens framgång-Örnsköldsviks framtid”. Denna prioritering innebär också att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå en motion från Anna-Lena Lindberg (C) och Margareta Andreasson (C) om en särskild utbildning av kommunens samtliga kommunens chefer samt alla medarbetare inom tillväxtavdelningen och upphandlingsenheten.

Fossilfri fordonsflotta 2020 inte möjligt
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska avslå Josefin Nilssons (MP) motion om fossilfri fordonsflotta 2020 och att inga fordon ska köpas in som drivs av fossila drivmedel. Kommunens riktlinje är att i första hand köpa miljöfordon och att kontinuerligt arbeta med minskning av utsläppen från fordon, men bedömningen är att motionen inte är genomförbar till 2020.

Taxa för ägar- och ledningsprövning av fristående förskolor
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska fastställa förslaget till taxa för ägar- och ledningsprövning som kommunen gör i samband med ansökningar om start av fristående förskolor och vissa fritidshem. Detta som ett resultat av nya bestämmelser i skollagen och de skärpta kraven på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar. Taxan blir 20 000 kronor och räknas upp enligt prisindex för kommunal verksamhet.

Föreslår att Miva ska stå bakom ansökan om vattenskyddsområde
Ett särskilt arbete med att uppdatera och ta fram vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för de vattentäkter där Miva har dricksvattenproduktion pågår för närvarande. Kommunstyrelsen föreslår att bolaget ska fortsätta arbetet och också vara den som skickar in förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter till länsstyrelsen och att man ska informera fullmäktige om förslagen.

Kommunen medfinansierar UF
Föreningen Ung Företagsamhet i Västernorrland får fortsatt finansiering från Örnsköldsviks kommun för 2020 och vårterminen 2021 med totalt 345 000 kronor.

Pensionspolicyn uppdaterad
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska anta den nya pensionspolicyn för perioden 2019—2022. Policyn ses över i samband med varje ny mandatperiod.

Övriga ärenden:
Glokala Sverige, inbjudan till utbildning
Yttrande, Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019_34)
Risk- och sårbarhetsanalys 2020-2023
Redovisning av upphandlingar 20190301-20190930
Årsredovisning för år 2018, kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigeten (KTM) i Västernorrlands län inklusive Norrtåg AB
Redovisning av fattade delegationsbeslut, utskott.
Redovisning av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstepersoner.

 

Aktuelltartikel publicerad av: Helén Sahlin

2019-11-05

 Kontakta oss