Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information från kommunstyrelsen 5 mars

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 5 mars 2019. Kompletta handlingar finns under rubriken kallelser, priotokoll och sammanträden.

Föreslår ny vision och nya mål för kommunen
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska fatta beslut om en ny vision och nya mål för Örnsköldsviks kommun. Förslaget tas upp för beslut i fullmäktige den 25 mars och lyder:

”Vi bygger bäst tillsammans!
År 2030 är Örnsköldsvik ett kreativt nav med stark utveckling där initiativ och idéer tas till vara. En plats för 65 000 nyfikna med framtidstro. Här känner människor trygghet, gemenskap och glädje.

Utgångspunkter
För att uppnå visionen är näringslivet, kulturlivet och föreningslivet tillsammans med kommunens medarbetare aktiva och viktiga aktörer för att människor ska vilja bo i, leva i och besöka Örnsköldsvik. Såväl staden som bygderna bidrar till utvecklingen och kommunens satsningar fördelas över hela det geografiska området.

Örnsköldsvik välkomnar teknisk utveckling och en mångfald av människor och idéer. Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, enligt Agenda 2030, är vägledande för verksamhet och beslut. Ett aktivt miljö- och klimatarbete genomsyrar kommunkoncernens verksamheter, liksom ständiga förbättringar och varsamhet med skattemedlen.

I Örnsköldsvik är det tryggt att leva, med god hälsa genom livets alla faser, i hela kommunen. Kommunen styrs effektivt utifrån nytta, kvalitet och hållbarhet för alla invånare, med ett samverkande perspektiv där många aktörer bidrar.

Kommunfullmäktiges mål
För mandatperioden 2019-2022 har kommunfullmäktige satt följande mål för kommunkoncernen:
- Örnsköldsviks skolor bygger lärande för livet och ska vara en högt rankad skolkommun vad gäller meritvärden. Alla barn ska känna sig trygga i skolmiljön.
- Örnsköldsviks växande näringsliv utvecklar nya produkter, upplevelser och tjänster som i kombination med en attraktiv boendemiljö ger förutsättningar att uppnå visionen om befolkningstillväxt.
- Örnsköldsviks kommunkoncern ska vara klimatneutral och energieffektiv år 2030. Varor som köps in ska i huvudsak vara giftfria, återvunna eller av förnybar råvara.”

Kommunen ingår avtal om strategiskt partnerskap med universitet
Örnsköldsviks kommunkoncern har kommit överens om strategiskt partnerskap med både Umeå Universitet och Mittuniversitetet. Avtalet med Umeå universitet riktar in sig på fokusområdena hållbar tillväxt, hälso- och sjukvård samt bioekonomi. Avtalet med Mittuniversitetet riktar, utöver kompetensförsörjning, in sig på samverkan inom tio forskningsområden och innebär också att kommunkoncernen avsätter totalt 750 000 kronor per år samtidigt som Mittuniversitetet avsätter lika mycket. Forskningsområdena är: Lära genom livet, må bra, förvaltningsmodellen, medborgarnytta, smart city, logistik/optimering, digitala tjänster, nya affärsmodeller, miljöteknik och hållbara energilösningar.

Medfinansierar bioraffinaderiprojekt
Kommunstyrelsen har beslutat att säga ja till RISE Processum AB:s ansökan om kommunal medfinansiering i det regionala tillväxtprojektet ”Innovationsplattform Bioraffinaderi: Accelerera till kommersialisering”. Projektet ska bidra till att utveckla och befästa regionens position som världsledande för utveckling och kommersialisering av bioraffinaderiprocesser och bioraffinaderiprodukter. Det ska också öka samhällets långsiktiga förmåga att hållbart och konkurrenskraftigt omsätta biobaserade resurser till nytta och tillväxt. Örnsköldsviks kommun medfinansierar med totalt 1 950 000 kronor under åren 2019-2022.

Medfinansierar hållbarhetsprojekt
Örnsköldsviks kommun kommer att medfinansiera samverkansprojektet North Sweden Cleantech: Innovation, kluster och gröna hållbara lösningar. Det ska stödja utveckling och positionering av kluster inom förnybar energi, smarta hållbara städer och bioekonomi och handlar bland annat om att utveckla och kommersialisera innovationer med klimatnytta och att positionera regionen och dess företag när det gäller grön teknik, ren energi och hållbara lösningar. Målgrupp är i första hand små och medelstora företag, projektägare är Kompetensspridning i Umeå AB och övriga genomförande organisationer är Skellefteå Science City, Uminova Innovation, Arctic Business Incubator och RISE Proccessum. Örnsköldsviks kommun stöttar projektet tillsammans med Skellefteå och Umeå kommun och de kommunala bolagen Skellefteå Kraft, Umeå Energi, VAKIN, Bostaden och Umeå Kommunföretag och Region Västerbotten. Den totala budgeten är 28 miljoner kronor varav Örnsköldsviks kommun medfinansiering är 1 080 000 kronor samt arbetstid motsvarande 465 000 kronor under åren 2019-2022.

Medfinansierar investeringsfrämjande projekt
Örnsköldsviks kommun vill stärka näringslivsarbetet som riktas mot utländska etableringar genom att medfinansiera projektet Investeringsfrämjande i Västernorrland – High Coast Invest. Målet är att om tre år ha etablerat ett långsiktigt regionalt investeringskontor som verkar för ökad hållbar tillväxt och innovationskraft. High Coast Invests arbete ska åstadkomma fler hållbara goda affärer, etablera fler hållbara företag och bidra till fler hållbara arbetstillfällen och ett mer jämställt näringsliv. Den totala budgeten beräknas till 14,6 miljoner kronor och Örnsköldsviks kommun medfinansierar med totalt 352 000 kronor under åren 2019-2022 förutsatt att projektet medfinansieras av Region Västernorrland och regionala strukturfonden.

Satsar på musikbranschutveckling
Örnsköldsviks kommun satsar på utveckling av musikbranschen genom att medfinansiera EU-projektet High coast music. Bakgrunden är att Sveriges kreativa och kulturella näringar spelar en allt större roll för regional tillväxt och attraktion och projektets mål är att etablera Höga Kustens musikbransch på en internationell arena och att öka tillväxten hos musikföretagarna, med utgångspunkt från Örnsköldsvik. Projektet planeras att finansieras förutom av Örnsköldsviks kommun, som går in med totalt 1 507 000 kronor under åren 2019-2022, av Cesam, Företagarna Västernorrland, Region Västernorrland och Europeiska regionalfonden. Totala budgeten är 6,5 miljoner kronor.

Kreativa näringar utvecklas i EU-projekt
Örnsköldsviks kommun medfinansierar under perioden 2019-2022 projektet Re-designing the future som ska sprida och ta ut kreativa näringar på den globala marknaden. Projektet är en fortsättning på det utvecklingsarbete med nya modeller, affärsutveckling och arbetsmetoder som har utvecklats inom eXpression Umeå under den förra fyrapårsperioden och är också i linje med Sveriges exportstrategi som pekar på de kulturella och kreativa näringarnas roll. Totala budgeten i projektet är 14 miljoner kronor och Örnsköldsviks kommuns medfinansiering 600 000 kronor. Övriga medfinansiärer är enligt planen Umeå kommun, Uminova eXpression, Företagarna, Region Västerbotten och Europeiska regionalfonden.

Ingen SM-ansökan
Örnsköldsviks kommun kommer inte att söka SM-veckan vinter 2023 eller 2024. Det blev klart vid dagens kommunstyrelsesammanträde. Kommunen kommer dock att fortsätta att utreda förutsättningarna för ett senare värdskap. I dessa förutsättningar ingår upprustning av Skyttis skidanläggning.

Inga fimpstationer i centrum
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige inte ska besluta om att sätta upp fimpstationer på strategiska platser i stadskärnan som Camilla Svensson (M) har föreslagit i en motion. Risken att rökare samlas vid fimpstationerna vilket kan bidra till normalisering av rökning på offentliga samt den nya tobakslagen med rökförbud på fler platser som träder i kraft den 1 juli 2019 ligger bakom förslaget till avslag till motionen. I samband med kommande revidering av policy och strategi för trygghet och säkerhet bör dock kommunen undersöka metoder för minskad nedskräpning av fimpar och snus på gator i centrum, menar kommunstyrelsen.

Inga åtgärder efter sopsorteringsmotion
Olof Dahlberg (MP) och Jenny Nilsson (MP) har i en motion föreslagit att möjligheterna att sortera avfall i hushållens sopkärl ska påskyndas, att kommunen ska arbeta för att antalet återvinningsstationer ökas, att fler återvinningsstationer placeras längs de naturliga resvägarna för invånare till och från arbetsplats och att återvinningsstationerna hålls i bättre skick och inte är så skräpiga. Med hänvisning till det arbete som redan pågår föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige ska anse att intentionerna i motionen är tillgodosedda och att de därför inte innebär några ytterligare åtgärder.

Ny simhall och stadsentré i Örnsköldsvik
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska säga ja till att investera i en ny simhall vid Paradiset i centrala Örnsköldsvik för 75,3 miljoner kronor. Utöver bygget av simhallen ska en investering i en tillgänglighetsanpassad stadsentré för att skapa en attraktiv passage till stadskärnan göras. Simhallen är en viktig del i att utveckla möjligheterna för simundervisning för elever i skolor i och kring centrala Örnsköldsvik och en utveckling för föreningslivet.

Bronsåldersrösen får vägskylt
Kommunstyrelsen föreslår att en vägskylt ska sättas upp vid E4 norr om Örnsköldsvik som vägvisning till de två bronsåldersrösena som benämns Spirbergsrösena. Detta efter en motion från Carl L Thunberg (-).

Ny egenavgift för färdtjänst utanför länet
Kommunstyrelsen föreslår att egenavgiften för färdtjänst i kommuner utanför länet ändras så att färdtjänstresenärerna betalar egenavgift i kronor per kilometer med en lägsta avgift istället för att betala 25 procent av resans kostnad. Avsikten är att åstadkomma en mer rättvis avgift så att avgiften blir lika stor oavsett vilket fordon resenärens funktionsnedsättning kräver.


Övriga ärenden:
Kommunens representanter i Bygdsam 2019
Kommunal representant i Leader Höga kustens styrelse
Kommunal representant i Centrumlyftets styrelse
Inbjudan, ägarråd för Inera AB
Årstämma för Intresseföreningen Norrtåg Ekonomisk förening
Avtal mellan Region Västernorrland och Örnsköldsviks kommun om patientnämndsverksamhet
Yttrande, framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77)
Resultatöverföringar 2019
Ekonomiskt läge 2019-2022, februari 2019
Redovisning av delegationsbeslut, utskott
Redovisning av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstepersoner
Kommunstyrelsens beslutslogg, mars 2019
Stämmoombud och ersättare för Rodret AB 2019
Kommunala pensionärsrådets protokoll
Fyllnadsval kommunala pensionärsrådet
Val av ersättare i Kommunförbundets styrelse
Val av representant vid bolagsstämma med HK Dest


Aktuelltartikel publicerad av: Helén Sahlin

 Kontakta oss