Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information från kommunstyrelsen 5 december

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik 5 december. Kompletta handlingar finns under kallelser, protokoll och sammanträden.

Yttrar sig om detaljplan för Strandkajen 2
Kommunstyrelsen har nu yttrat sig över förslaget till detaljplan för Strandkajen 2 som har varit ute på samråd. Syftet med detaljplanen och den planerade bebyggelsen är att skapa en trygg, attraktiv och levande plats med bostäder och verksamheter i ett av stadens mest strategiska lägen i inre hamnen. Förslaget skapar byggrätt för byggnader på mellan tre till sex våningar. Kommunstyrelsen godkänner därmed bland annat yttrandet om att alternativet att riva hamnmagasinen ger större långsiktiga möjligheter för utveckling av staden än att flytta dem till en annan plats.

Yttrande över detaljplan för Lugnet 8
Kommunstyrelsen godkänner yttrandet över detaljplanen för Lugnet 8. Detta planförslag skapar byggrätt i fyra till åtta våningar för bostäder, vård och utbildning.

Kvartersnamn ska skyltas
Kvartersnamnen i Örnsköldsvik ska bli mer kända genom ny skyltning. I samband med att skyltar med gatunamn och nummer byts ut ska också kvartersnamnen läggas till. På så sätt ska namn som Bryssel, Konstantinopel, Egypten och Irland som bland annat används i olika planeringssammanhang bli lättare att förstå.

Arbete pågår för ungdomars inflytande
Arbetet med elevinflytande i Örnsköldsviks kommun ses under året över under ledning av kommunens demokratisamordnare. Samtidigt blir Geneskolan och Ängetskolan pilotskolor för att testa hur fritidskonsulenterna kan vara stöd för elevinflytande och för att testa metoden politikerluncher där elever får träffa politiker. Tillsammans med ett antal andra insatser som Ungdomsforum, Advisory Board och Unga Mentorer är detta olika sätt att möjliggöra för unga människor att begripa och hantera det demokratiska systemet. I och med det pågående arbetet föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige ska anse motionen från Maria Gulliksson, Hanna Sydhage, Birgitta Sedin, Maria Nordberg och Lars Eidenvall, samtliga från kristdemokraterna, besvarad och understryker vikten av barns och ungdomars möjlighet att påverka politiken.

MSB ansvarar för skyddsrum
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är ansvarig för byggande av skyddsrum och för registerhållning, besiktning och kontroll. Därför föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige ska avslå motionen från Roland Nordin (KD) och Lars Eidenvall (KD) om att se över skyddsrummens funktionalitet.

Landsbygdsriksdag i Örnsköldsvik 2018
Örnsköldsviks kommun blir värdkommun och huvudsamverkanspartner för Landsbygdsriksdag 2018 som arrangeras av Hela Sverige ska Leva den 18-20 maj. Ungefär 750 deltagare väntas till arrangemanget under ett år som dessutom är valår då också landsbygdsfrågorna är mycket aktuella. Örnsköldsviks kommun medfinansierar landsbygdsriksdagen med 500 000 kronor.

Säljer Svedjeholmenfastighet till OSTP
Örnsköldsviks kommun säljer en del av Svedjeholmen 1:5 till OSTP efter att företaget har hyrt och avbetalat på fastigheten sedan 1996. Avsikten med affären är att företaget samlokaliserar alla delar av företaget på ett och samma ställe och att möjliggöra för att kvarteret Hantverkaren blir ett kvarter för bostäder och centrumverksamhet. Den totala köpeskillingen är 31 000 000 kronor. Summan som nu slutligen kommer att faktureras OSTP är 1 500 000 kronor.

Ökade skattemedel för ensamkommande barn
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska ge humanistiska nämnden 934 000 kronor i ökade skattemedel 2018. Detta innebär att asylsökande ensamkommande flyktingbarn som innan18-årsdagen inte fått permanent uppehållsprocessen får bo kvar i Örnsköldsviks kommun under den fortsatta asylprocessen. Summan motsvarar det tillfälliga statliga kommunbidraget 2018 för ensamkommande barn över 18 år med asyl.

Höjd ersättning till ställföreträdare
Gode män, förvaltare och förordnade förmyndare ska få högre ersättning, föreslår kommunstyrelsen. Förslaget innebär en höjning med arvodet med i genomsnitt 30 procent jämfört med förra höjningen som gjordes för fem år sedan. Per år motsvarar det en höjning med cirka 5,4 procent.

Vill inte arrendera ut flygfältet
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå medborgarförslaget om att arrendera ut flygfältet i Gideå till flygvapnet i Tyskland. Kommunen varken kan eller vill gå in och driva en sådan fråga eftersom det är en fråga på nationell nivå. Man konstaterar också att Sverige är militärt alliansfritt.

Övriga ärenden:
Yttrande över Nationell plan för transportsystem 2018-2029
Yttrande, Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa
Yttrande över Regional handlingsplan för klimatanpassning för Västernorrland län
Yttrande över Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft
Extern låneram, interna låneramar och borgensramar 2018
Rodretkoncernens budget 2018/2019-2020
Ändring av samhällsbyggnadsnämndens reglemente. Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Besöksordning för bolag och nämnder till kommunfullmäktige 2018
Månadsuppföljning november 2017
Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och ekonomiberedningen
Val av ledamöter och ersättare till Kommunala Pensionärsrådet
Kommunala pensionärsrådets protokoll
Anmälan av delegationsbeslut, utskott
Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstemän
Kommunstyrelsens beslutslogg

 


Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2017-12-06