Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information från kommunstyrelsen 4 april

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 4 april 2017. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats www.ornskoldsvik.se.

Blir medlem i NTF
Kommunstyrelsen säger ja till ansökan från NTF Västernorrland (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) om medlemskap och ekonomiskt stöd. Stödet blir 50 öre per medborgare, det vill säga cirka 28 000 kronor per år. I Västernorrland är även kommunerna Sundsvall, Ånge, Härnösand, Timrå och Sollefteå medlemmar.

Föreslår utveckling av hälsosamtalet för 75-åringar
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige inte ska gå vidare Bror Wallströms (L) och Lena Jonssons (L) motion om ”Väderberoende hemtjänst” som handlar om att alla över 75 år ska erbjudas konsultationer för att förebygga fall och att hemtjänst ska erbjudas till personer där risken för fallolyckor ökar på grund av besvärligt väder. Kommunstyrelsen föreslår dock att välfärdsförvaltningen får i uppdrag att utreda hur hälsosamtalet för 75-åringar kan bibehållas och utvecklas för att motverka fall.

Visionsarbete pågår redan genom Världsklass Örnsköldsvik
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå Bror Wallströms (L) förslag om att införa en visionsfond för att förverkliga och utveckla visionen för Örnsköldsvik. I Världsklass Örnsköldsvik pågår redan ett arbete som handlar just om att jobba visionärt och gemensamt för att utveckla Örnsköldsvik på ett sätt som i stort sett svarar mot förslagen i motionen.

Evenemang för barn ska vara tobaksfria
Kommunen ska kontakta Barnens dag-föreningen för att uppmana arrangören att arbeta för tobaksfria evenemang för barn. Ett medborgarförslag föreslår att kommunen ska ställa krav på arrangörer av evenemang som riktar sig till barn och ungdomar att se till att evenemangen är helt narkotika-, alkohol- och tobaksfria. Kommunen kan inte formellt ställa krav på arrangörer, men arbetet inom ramen för policyn för trygghet och säkerhet och ett slutbetänkande om rökfria miljöer kommer att kunna arbeta i riktning med medborgarförslagets idéer.

Medfinansierar projekt för lokalt ledd utveckling
Örnsköldsviks kommun medfinansierar projektet Leader Höga Kusten med 450 000 kronor för 2017. Örnsköldsvik har liksom kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik gjort en avsiktsförklaring för medfinansiering av projektet under åren 2014-2020.

Krisledningsplanen uppdaterad
Kommunens krisledningsplan som ska användas vid allvarliga samhällsstörningar, extraordinära händelser och höjd beredskap har uppdaterats. Huvuddokumentet har nu en mer generell och övergripande karaktär medan detaljer har placerats i bilagor.

Årsredovisning och bokslut presenterade
Årsredovisningen och bokslutet för Örnsköldsviks kommun 2016 är nu klara och har presenterats för kommunstyrelsen och går nu vidare till fullmäktige för slutlig behandling den 24 april. Årsredovisningen består av 94 sidor förvaltningsberättelse och ekonomisk redovisning och inleds med ett förord av kommunstyrelsens ordförande Glenn Nordlund. Till detta finns även fördjupning i samtliga nämnders verksamheter. Resultatet för 2016 presenterades redan i februari och blev + 68 miljoner kronor. Resultatet är bättre än föregående år på grund av att intäkterna har ökat snabbare än verksamhetskostnaderna och också bättre än budgeterat eftersom högre statsbidrag räcker för att täcka högre verksamhetskostnader.

Övriga ärenden:
Yttrande över slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommitténs utredning, För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd, SOU
Yttrande över revisionsrapport, granskning av kommunens strategiska arbete med att skapa säkra fysiska miljöer
Yttrande över revisionsrapport, granskning av kommunens arbete med kompetensförsörjning
Yttrande, delbetänkande ”Värna demokratin mot våldsbejakande extremism, Nationell samordning och kommunernas ansvar”
Yttrande, Utkast till havsplan
Samråd för nya översiktsplanedelar, Umeå kommun
Återremissvar, Gymnasiemässa
Månadsuppföljning, mars 2017
Anmälan av delegationsbeslut, utskott
Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstemän
Kommunala pensionärsrådets protokoll
Kommunstyrelsens beslutslogg 2017
Cesams bolagsstämma 10 april


Aktuelltartikel publicerad av: Helén Sahlin

2017-04-04