Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information från kommunstyrelsen 3 april

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 3 april. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats www.ornskoldsvik.seöppnas i nytt fönster.

Gågatorna kan bli fler
Kommunstyrelsen föreslår efter en motion från Åke Andersson och Andreas Jansson, båda (C), att kommunen ska utöka åtgärdsprogrammet mot kvävedioxid med att utreda konsekvenserna av att stänga av tvärgatorna Skolgatan och Fabriksgatan och göra dem till gågator. Köpmangatan är sedan tidigare omgjord till gågata och under 2017 genomfördes ett försök med uteserveringar längs Skolgatan genom att upplåta ett antal parkeringsplatser. Tanken är att fortsätta erbjuda en sådan möjlighet.

Kuratorer mer tillgängliga
För att göra kuratorer mer tillgängliga och synliga på skolorna har elevhälsan i Örnsköldsvik bland annat förbättrat tillgängligheten via sms och mejl och jobbar kontinuerligt med att synliggöra telefonnummer och andra kontaktvägar. Kommunstyrelsen föreslår därför att fullmäktige ska se Johannes Nordins (M) motion om att ge elever möjlighet att kontakta skolans kuratorer genom sms och/eller app som uppfylld.

Nya ledamöter i minoritetsrådet
Örnsköldsviks kommun blev finskt förvaltningsområde den 1 februari 2018. Det öppna samrådet för nationella minoriteten sverigefinnar nominerade i slutet av februari Taina Rintamäki, Eeva Wikström, Kaija Orava och Carola Sjölind Westin till ordinarie ledamöter i minoritetsrådet och idag godkände kommunstyrelsen dessa liksom deras ersättare.


Övriga ärenden:
Yttrande över Transpersoner i Sverige – förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92)
Yttrande över granskningsrapport av policys och riktlinjer avseende lokaluthyrning och lokalanvändning
Yttrande över förslag till ändringar för befintliga Ramsarområden
Slutredovisning av nytt kök, Själevad
Redovisning av motioner vilkas beredning inte är slutförd, våren 2018
Redovisning av medborgarförslag vilkas beredning inför slutförd, våren 2018
Yttrande över Ett land att besöka – En samlad politik fär hållbar turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95)
Yttrande över förslag till arbetsprogram, översikt över väsentliga frågor samt förslag till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten, samt reviderade miljökvalitetsnormer för särskilda förorenande ämnen (koppar och zink) i ytvatten
Yttrande över Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering (Fi2018/00130/K)
Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstepersoner
Anmälan av delegationsbeslut, utskott
Månadsuppföljning mars 2018
Årsbokslut 2017
Kommunstyrelsens beslutslogg april 2018


Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2018-04-04