Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information från kommunstyrelsen 2 maj

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 2 maj 2017. Kompletta handlingar finns under rubriken kallelser, protokoll och sammanträden.

Avtal med HSO ska gälla
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå Annica Jonssons (M) motion om förändring av avtalet med handikappföreningarna i kommunen. Avtalet med Handikappföreningarnas samarbetsorganisation (HSO) gäller från början av 2016 till början av 2019 och kommunen har inte fått in några synpunkter från HSO som skulle innebära omförhandling.

Hälsosammare skolmiljöer genom flera åtgärder
Ett medborgarförslag om hälsosammare skolmiljöer för förskolebarn beskriver ett antal önskade förbättringsåtgärder. Bland annat skärpta hälso- och miljökrav i samband med upphandling, kartläggning och plan för byte av inredning och leksaker, utrensning av varor med potentiellt farliga kemikalier, krav på nybyggen och renoveringar och komplettering av styrdokument.

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska anse att förslaget uppfylls i och med redan befintligt handlingsprogram och policy. Bland annat har handlingsprogrammet ”Giftfri förskola” anammats vid upphandlingar och i förbättringsarbeten, policy finns för inköp av livsmedel och andelen kemikalier vid städning är minimerad. Vid nybyggen och renoveringar finns handlingsprogram för val av material och vid nyinköp av inredning och leksaker tar kommunen hänsyn till kemikalieaspekten.

Utreder alkolås
Örnsköldsviks kommun kommer att utreda vad det skulle innebära att införa alkolås i kommunens fordon. Utredningen kommer att innehålla studera omfattning, kostnader, organisation och underhåll.

Grundavgiften kvar för alla
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå medborgarförslaget om att slopa den fasta avgiften för fritidshus om sopor inte hämtas. Grundavgiften gäller inte själva hämtningen utan täcker Mivas kostnader för avfallsplanering, administration, kärl och återvinningscentraler. Dessutom gäller likställighetsprincipen som säger att kommunen inte kan gynna eller missgynna en viss kommunmedlem eller grupp i förhållande till andra.

Policy för exploateringsavtal
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska godkänna den policy för exploateringsavtal som nu har tagits fram. Exploateringsavtal ska tecknas då kommunen inte äger den mark som en byggherre önskar exploatera. Policyn anger grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för detaljplaner och annat som har betydelse för exploateringsavtalet.


Övriga ärenden:
Bolagsstyrningsrapporter 2016
Yttrande, ansökan om förlängt tillstånd för två befintliga regionnätsledningar vid Tvillingsta, 45 kV luftledning och 150 kV luftledning
Redovisning av uppdrag, Riktlinjer för fordonshantering
Redovisning av bokslut för stiftelser 2016
Månadsuppföljning, april
Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstemän
Anmälan av delegationsbeslut, utskott
Kommunstyrelsens beslutslogg 2017
Utseende av ombud till bolagsstämman med Biofuel Region
Yttrande i samrådsskede för detaljplan för Svartby 2:303 m.fl


Aktuelltartikel publicerad av: Helén Sahlin

2017-05-02