Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information från kommunstyrelsen 10 mars

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 10 mars 2020. Kompletta handlingar finns på under rubriken kallelser, protokoll och sammanträden.

Översiktsplanen blir digital
Arbetet med den kommunomfattande digitala översiktsplanen startar nu i och med att kommunstyrelsen nu har godkänt projektplaneringen. Målet är att den ska antas av fullmäktige 2024.

Vill utveckla stationstomten
För att göra det möjligt att utveckla fastigheten Örnsköldsvik 9:12 där det gamla stationshuset står ansöker vill nu kommunen ändra detaljplanen eftersom den idag endast tillåter järnvägsverksamhet. Kommunstyrelsen har därför beslutat att ansöka om planbesked.

Medfinansierar Bygdsam 2020-2023
Örnsköldsviks kommun fortsätter att medverka i finansieringen av samverkansformen Bygdsam som genom ekonomiska föreningar arbetar för landsbygdsutveckling i kommunen. Kommunen går in med 760 000 kronor per år under perioden 2020-2023.

Medfinansierar BioFuel Region
Örnsköldsviks kommun medfinansierar BioFuel Region med 237 000 kronor per år 2020-2021. Kommunen är en av 28 medlemmar fördelade på 8 kommuner och 20 företag i de fyra nordligaste länen. BioFuel Region arbetar för att bidra till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi i norra Sverige.

Vidtar åtgärder mot befarade underskott
Kommunstyrelsen beslutade idag om ett antal åtgärder för att komma tillrätta med befarade underskott 2020. Till dessa åtgärder hör fortsatt återhållsamhet för att stärka kommunens resultat, tydligare styrning i samband med begäran av extra skattemedel, prioritering av samverkan mellan nämnder och mellan nämnder och bolag, ett antal specifikt riktade åtgärder till nämnderna som förväntas ska ge positiv effekt samt konsekvensbeskrivning av minskade och ökade skattemedel med 4,5 % för 2021. Konsekvensbeskrivningen ska lämnas till ekonomiberedningen senast den 30 april i år.

Övriga ärenden:
Avtal och stadgar för Kvarkenrådet EGTS
Yttrande för flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2019:18)
Yttrande, ändring av del av detaljplan Hantverkaren 12
Yttrande, ändring av del av detaljplan för Arenan
Kommunal representant i Centrumlyftets styrelse
Fyllnadsval, ersättare i kommunstyrelsen arbetsutskott, kommunstyrelsens ekonomiberedning efter Susanne Nordin
Resultatöverföringar 2020
Ekonomiskt läge 2020-2023, februari 2020
Anmälan av fattade delegationsbeslut 2020, utskott (KS)
Anmälan av fattade delegationsbeslut 2020, förtroendevalda och tjänstemän (KS)


Aktuelltartikel publicerad av: Helén Sahlin

2020-03-10