Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information från dagens kommunstyrelsesammanträde

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 11 augusti 2020. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats www.ornskoldsvik.se.

Kommunen förlänger markanvisningsavtal
Kommunstyrelsen föreslår att kommunen ska förlänga markanvisningsavtalet med Nischer Properties om bostäder på fastigheten Hörnett 3:11 vid Kusthöjden. Byggherren planerar att bygga hyreslägenheter i tre flerbostadshus i tre etapper där varje etapp omfattar cirka 5 900 kvadratmeter bruttoarea. Markanvisningsavtalet innebär en köpeskilling per etapp om cirka 8 260 0 00 kronor.

Vill behålla avgiften för avlidna i särskilt boende
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå medborgarförslaget om att ta bort avgiften för avlidna i särskilt boende. Kostnader för att ta hand om en avliden är kostnader som alla dödsbon får betala och därför är det också rimligt att kostnaden också tas ut när personen har avlidit på ett särskilt boende.

Föreslår avslag på fontänförslag
Kommunfullmäktige bör avslå medborgarförslaget om fontäner utanför alla äldreboenden, menar kommunstyrelsen. En hållbar grundnivå för utemiljöerna när det gäller skötsel, tillgänglighet och säkerhet på alla boenden bör främst prioriteras.

Bostadsgaranti för gymnasiestudenter och uppåt
Studenter från gymnasiet och uppåt för alla typer av högre utbildning ska omfattas av kommunens bostadsgaranti, beslutade kommunstyrelsen idag. Bostadsgarantin upprätthålls genom att kommunen och övriga fastighetsägare tillhandahåller ett varierat utbud av bostäder.

Ändring i tentamensavgift
Avgiften för tentamensservice blir även fortsättningsvis 200 kronor per tillfälle för folkbokförda i kommunen och höjs till 500 kronor per tillfälle för ej folkbokförda i kommunen. Det beslutade kommunen idag.

Övriga ärenden:
Månadsuppföljning, juni 2020
Delegation från KS till KSAU att ta beslut i yttrande över vägplan E4/väg 352 (skede:granskning)
Redovisning av kommunalt partistöd 2019
Samordningsförbundet i Örnsköldsvik, revisionsberättelse för år 2019
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4 2019
Överföring av verksamhetsområdet integrationsenheten till bildningsnämnden – revidering av reglemente
Sammanträdesplan 2021
Anmälan av fattade delegationsbeslut 2020, förtroendevalda och tjänstepersoner.


Aktuelltartikel publicerad av: Helén Sahlin

2020-08-12