Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information från dagens kommunstyrelse

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 7 mars 2017. Kompletta handlingar finns under rubriken kallelser och protokoll.

Näringslivsprojekt för digitalisering
Örnsköldsviks kommun vill satsa på digitalisering i näringslivet och kommer därför att tillsammans med Företagarna, Handelskammaren, Örnsköldsviks Industrigrupp, Cesam och Klöverdam att söka projektfinansiering från Europeiska Regionalfonden. Målet är att Örnsköldsviks företag ska ha tagit viktiga steg för att ta tillvara digitaliseringens tillväxtskapande möjligheter. Kommunen medfinansierar projektet med totalt 1,5 miljoner kronor under åren 2017-2020 och med tid motsvarande drygt 500 000 kronor. Projektet söker 2,4 miljoner kronor i bidrag vilket är hälften av den totala finansieringen.

Policy för representation och gåvor
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska anta en policy för representation och gåvor i Örnsköldsviks kommunkoncern. Den anger vilka principer och beloppsgränser som gäller i samband med extern och intern representation.

Kommunens Bygdsam-representanter utsedda
Kommunen har nu utsett sina representanter i styrelserna för de fyra Bygdsam som har bildats och som är kopplade mot varje serviceort i Nätra, Anundsjö, BLTG (Björna, Långviksmon, Trehörningsjö, Gideå) och Grundsunda. Kommunens representanter är alla medarbetare i tillväxtavdelningen, ordinarie är Lena Lindström (Anundsjö och Grundsunda) och Linnea Egnor Byström (BLTG och Nätradalen).

Behöver inte lokaler för missbruksvård
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå medborgarförslaget om att använda Mogårn till ett befrielse- och upprättelsecenter för drogmissbrukare eftersom välfärdsförvaltningen inte har behov av lokalerna för missbruksvård.

Ny avgift för bygglov
Timavgiften för bygglov- och planärenden höjs till 926 kronor från 813 kronor. Avgiften har räknats fram baserat på ett förslag från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och är också samma som den nya avgiften inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige nyligen beslutade om.

Ungdomsråd inte aktuellt
Kommunstyrelsen föreslår att Bror Wallströms (L) motion om att inrätta ett ungdomsråd ska avslås av fullmäktige. Att hitta vägar och forum där ungas engagemang och vilja kan kanaliseras och bli till reellt inflytande är komplext, och tidigare två försök under åren 2012-2013 och 2014-2015 har inte varit lyckade bland annat på grund av att rekryteringen till ungdomsrådet inte fungerat. Arbetet med att på bred front skapa möten och dialoger med och för ungas delaktighet pågår dock i form av bland annat elevinflytande, Unga Mentorer, Advisory Board och i enkäten Lupp som ger underlag till utvecklingsområden.

Miljöstyrande dokument finns redan
Josefin Nilssons (MP) och Olof Dahlbergs (MP) har lämnat in en motion om att alla beslut i kommunen ska beredas med en miljö- och klimatkonsekvensanalys. Kommunstyrelsen föreslår dock att fullmäktige ska avslå motionen eftersom det redan idag finns styrdokument som är starkt inriktade på miljö- och klimatfrågor och på grund av den omfattande tidsåtgång som en sådan analys skulle innebära. Exempel på styrdokument med miljö- och klimatinriktning är förutom fullmäktiges mål och vision samt budgetdirektiv miljöpolicy, miljö- och energistrategi, måltids- och livsmedelspolicy, resepolicy, policy för avfallshantering och inköps- och upphandlingspolicy.


Övriga ärenden:
Yttrande över ”Eninkluderande kulturskola på egen grund”
Yttrande över ”En svensk flygskatt”
Resultatöverföringar 2017
Ekonomiskt läge 2017-2020
Anmälan av delegationsbeslut, utskott
Anmälan av delegationsbeslut,förtroendevalda och tjänstemän.
Kommunstyrelsens beslutslogg


Aktuelltartikel publicerad av: Helén Sahlin

2017-03-07