Länk till startsidan

Ledarstipendiets statuter

Stipendiet inrättat av kommunfullmäktige 27 februari 2006 § 23

§ 1 Avsikt

Örnsköldsviks kommuns Ledarstipendium är avsett att stödja och uppmuntra ledare inom en ideell förening som är verksam och skriven i Örnsköldsviks kommun.

§ 2 Nämnd för utdelande av Ledarstipendiet

Stipendiet delas ut av kultur- och fritidsnämnden. Nämndens beslut ska kortfattat motiveras.

§ 3 Stipendiets storlek

Den totala summan för stipendiet uppgår för varje år till det belopp kultur- och
fritidsnämnden beslutar. Kultur- och fritidsnämnden kan dela upp stipendiesumman och utse mottagare enligt egen bedömning.
Stipendiemedel kan reserveras från ett år till ett annat.

§ 4 Stipendiets ändamål

Ledarstipendiet är avsett för ledare som tagit initiativ till god verksamhet och på ett förtjänstfullt sätt verkat inom den ideella föreningen.
Särskild hänsyn tas till unga ledare och satsningar på verksamhet för unga.

§ 5 Utdelning

Ledarstipendiet delas ut en gång per år. Utdelningen sker vid tidpunkt och former som kultur- och fritidsnämnden fastställer.
Stipendiet kan både sökas och nomineras till

§ 6 Kungörelse

Kultur- och fritidsnämnden ska senast fyra veckor före sista ansöknings- och nomineringsdag utlysa stipendiet genom att annonsera samt på annat lämpligt sätt informera via kommunens informationskanaler.