Länk till startsidan

Kulturstipendiets statuter

Stipendiet inrättat av kommunfullmäktige den 27 februari 2006 § 23.

§ 1 Avsikt

Örnsköldsviks kommuns Kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra verksamhet inom skilda kulturella områden.

Stipendiet delas ut till föreningar eller till enskilda utövare med tydlig koppling till kommunen.

§ 2 Nämnd för utdelande Kulturstipendiet

Stipendiet delas ut av Kultur- och fritidsnämnden, som har rätt att, vid behov, höra expertis.

Nämndens beslut ska kortfattat motiveras.

§ 3 Stipendiets storlek

Den totala summan för stipendiet uppgår för varje år till det belopp Kultur- och fritidsnämnden beslutar. Kultur- och fritidsnämnden kan dela upp stipendiesumman och utse mottagare enligt egen bedömnng.

Stipendiemedel kan reserveras från ett år till ett annat.

§ 4 Stipendiets ändamål

Kulturstipendiet är avsett för enskilda kulturutövare eller föreningar, där insatser som engagemang, kreativitet och utveckling av kulturlivet i Örnsköldsvik har varit och är betydelsefullt.

Stipendiet syftar till att uppmuntra fortsatt verksamhet inom kultursektorns skilda områden. Särskild hänsyn tas till unga utövare och satsningar på verksamhet för unga i kommunen.

§ 5 Utdelning

Kulturstipendiet delas ut en gång per år. Utdelningen sker vid tidpunkt och under former som Kultur- och fritidsnämnden fastställer.

Stipendierna kan både sökas och nomineras till.

§ 6 Kungörelse

Kultur- och fritidsnämnden ska senast fyra veckor före sista ansökningsdag utlysa stipendiet genom annonsering samt på annat lämpligt sätt.