Länk till startsidan

Idrottsstipendiets statuter

Stipendiet inrättat av kommunfullmäktige den 27 februari 2006 § 23.

§ 1 Avsikt

Örnsköldsviks kommuns Idrottsstipendium är avsett att premiera och uppmuntra framgångsrik verksamhet inom idrotten. Stipendiet delas ut till förening, lag och/eller utövare inom idrott ansluten till Riksidrottsförbundet med en tydlig koppling till
kommunen.

§ 2 Nämnd för utdelande av Idrottsstipendiet

Stipendiet delas ut av kultur- och fritidsnämnden. Nämndens beslut ska kortfattat motiveras.

§ 3 Stipendiets storlek

Den totala summan för stipendiet uppgår för varje år till det belopp kultur- och
fritidsnämnden beslutar. Kultur- och fritidsnämnden kan dela upp stipendiesumman och utse mottagare enligt egen bedömning.
Stipendiemedel kan reserveras från ett år till ett annat.

§ 4 Stipendiets ändamål

Idrottsstipendiet är avsett för aktiva individer, lag eller föreningar, som uppvisar goda prestationer och framgång inom idrotten. Stipendiaten ska dessutom ha verkat utifrån idrottens värdegrund. Stipendiet syftar till att uppmuntra livslångt idrottande. Särskild hänsyn tas till ungdomar och satsningar på ungdomars delaktighet i idrotten i kommunen.

§ 5 Utdelning

Idrottsstipendiet delas ut en gång per år. Utdelningen sker vid tidpunkt och former som kultur- och fritidsnämnden fastställer. Stipendiet kan både sökas och nomineras till.

§ 6 Kungörelse

Kultur- och fritidsnämnden ska senast fyra veckor före sista ansöknings- och nomineringsdag utlysa stipendiet genom att annonsera samt på annat lämpligt sätt informera via kommunens informationskanaler