Länk till startsidan

Friluftsstipendiets statuter

Stipendiet inrättat av kommunfullmäktige den 2 maj 2011 § 89.

§ 1 Avsikt

Örnsköldsviks kommuns Friluftsstipendium är avsett att stödja och uppmuntra verksamhet inom friluftssektorn. Stipendiet delas ut till föreningar eller till enskilda utövare som är verksamma inom friluftsliv i kommunen.

§ 2 Nämnd för utdelande av Friluftsstipendiet

Stipendierna delas ut av kultur- och fritidsnämnden. Nämndens beslut ska kortfattat motiveras.

§ 3 Stipendiets storlek

Den totala summan för stipendiet uppgår för varje år till det belopp kultur- och
fritidsnämnden beslutar. Kultur- och fritidsnämnden kan dela upp stipendiesumman och utse mottagare enligt egen bedömning. Stipendiemedel kan reserveras från ett år till ett annat.

§ 4 Stipendiets ändamål

Friluftsstipendiet är avsett för enskilda friluftsutövare eller föreningar, där insatser som engagemang, kreativitet och utveckling av friluftslivet i Örnsköldsvik har varit och är betydelsefullt. Stipendiet syftar till att uppmuntra fortsatt verksamhet inom friluftslivet. Särskild hänsyn tas till unga utövare och satsningar på verksamhet för unga i kommunen.

§ 5 Utdelning

Friluftsstipendiet delas ut en gång per år. Utdelningen sker vid tidpunkt och under former som kultur- och fritidsnämnden fastställer.
Stipendierna kan både sökas och nomineras till.

§ 6 Kungörelse

Kultur- och fritidsnämnden ska senast fyra veckor före sista ansöknings- och
nomineringsdag utlysa stipendiet genom att annonsera samt på annat lämpligt sätt informera via kommunens informationskanaler.