Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Friluftsstipendiets statuter

Stipendiet inrättat av kommunfullmäktige den 2 maj 2011 § 89.

§ 1 Avsikt

Örnsköldsviks kommuns Friluftsstipendium är avsett att stödja och uppmuntra verksamhet inom friluftssektorn.

Stipendiet delas ut till föreningar eller till enskilda utövare inom respektive verksamhetsområde och som är verksamma i kommunen.

§ 2 Nämnd för utdelande av Friluftsstipendiet

Stipendierna delas ut av kultur- och fritidsnämnden som har rätt att, vid behov, höra expertis.

Nämndens beslut ska kortfattat motiveras.

§ 3 Stipendiets storlek

Den totala summan för stipendiet uppgår för varje år till det belopp kultur- och fritidsnämnden beslutar. Kultur- och fritidsnämnden kan dela upp stipendiesumman och utse mottagare enligt egen bedömning.

Stipendiemedel kan reserveras från ett år till ett annat.

§ 4 Stipendiernas ändamål

Friluftsstipendiet är avsett för enskilda friluftsutövare eller föreningar, där insatser som engagemang, kreativitet och utveckling av friluftslivet i Örnsköldsvik har varit och är betydelsefullt.

Stipendiet syftar till att uppmuntra fortsatt verksamhet inom friluftslivet. Särskild hänsyn tas till unga utövare och satsningar på verksamhet för unga i kommunen.

§ 5 Utdelning

Friluftsstipendiet delas ut en gång per år. Utdelningen sker vid tidpunkt och under former som kultur- och fritidsnämnden fastställer.

Stipendierna kan både sökas och nomineras till.

§ 6 Kungörelse

Kultur- och fritidsnämnden ska senast fyra veckor före sista ansökningsdag utlysa stipendiet genom annonsering samt på annat lämpligt sätt.