Länk till startsidan

Mål och huvudprinciper vid uthyrning

Kultur- och fritidsnämndens mål och vilja är att barnkonventionen ska utgöra en grund för de huvudprinciper som gäller vid fördelning av tider. Lokaluthyrningen avser att stimulera de lokala organisationernas verksamhet inom Örnsköldsviks kommun så att alla barn, ungdomar och vuxna som vill ska kunna delta oavsett bakgrund eller förutsättningar. Barn och ungdomar ska få tillgång till en variationsrik och meningsfull fritidssysselsättning där glädjen att få utöva sin aktivitet ska vara det primära och där värdegrundsarbete premieras.

Huvudprinciper vid fördelning av tider​

  • Registrerade och bidragsberättigade föreningar hos kultur- och fritidsavdelningen är prioriterade före privatpersoner, företag och övriga.
  • Barn- och ungdomsverksamhet (7-20 år), samt personer med funktionsnedsättning, har företräde framför idrott/verksamhet för vuxna.
  • Inom idrott för vuxna (20 år och äldre) prioriteras elitverksamhet före breddverksamhet.
  • Olika typer av idrotts- och fritidsverksamhet ska kunna bedrivas för olika åldrar och intressegrupper.
  • Verksamheter som har krav på fullstora sporthallar har företräde före annan verksamhet i de största hallar.
  • Utrustningen i idrottshallarna styr verksamheternas lokalisering.
  • Barn-/ungdomsmatcher, klubbmästerskap eller motsvarande ska i huvudsak genomföras inom ramen för föreningens tilldelade träningstider.
  • Läger eller liknande verksamhet ska huvudsakligen hänvisas till icke tävlingssäsong för respektive verksamhet.
  • Större arrangemang, tävlingar, matcher och dylikt kan bryta träningstid.

Barn och unga

Verksamhet för barn och ungdomar i åldrarna 7-16 år ska prioriteras vid tilldelning av träningstider vardagar mellan 17:00-20:00.

Undantag

Anser kultur- och fritidsavdelningen att särskilda arrangemang eller verksamheter ska prioriteras kan undantag göras från huvudprinciperna. Skäl för prioritering kan vara tillgång till anläggningar, en idrotts särställning, säsongsindelning eller annat specificerat skäl.

Detta regleras i särskilda bilagor; anläggnings-/idrottsspecifika fördelningsprinciper.

Eftersom till exempel musik- och teaterarrangemang ibland kan behöva publikplatser i idrottshallarna kommer dessa arrangemang att hanteras från fall till fall.