Länk till startsidan

Serviceåtagande föreningsbidrag

Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram ett serviceåtagande för att kommunicera vad du som medborgare kan förvänta dig när det gäller föreningsbidrag inom Örnsköldsviks kommun.

Kultur- och fritidsnämndens främsta mål och vilja är att barnkonventionen ska utgöra den grund på vilken bidragsnormerna bygger. Nämnden vill genom stöd till föreningslivet:

 • medverka till att skapa en bättre samhällsmiljö som bidrar till att öka jämlikheten och kommunikationen mellan människor
 • underlätta för barn och ungdomar att få tillgång till en variationsrik och meningsfull fritidssysselsättning där glädjen att utöva sin aktivitet ska vara det primära och där värdegrundsarbete premieras
 • medverka till att alla bemöter varandra med respekt, både i ord och i handling, samt att alla känner delaktighet och gemenskap
 • bidra till att fritidsverksamheterna främjar deltagarnas utveckling i demokratiskt och solidariskt tänkande som kännetecknar ansvarskännande medborgare
 • främja folkhälsoarbetet i kommunen
 • stimulera till gränsöverskridande samverkan mellan föreningar och organisationer
 • arbeta för ett levande lokalt kulturliv i alla delar av kommunen. Ett kulturliv med mångfald, god kvalitet och plats för både amatörers skapande och professionella kulturarbetares medverkan.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att handlägga och betala ut föreningsbidrag till föreningar som uppfyller villkoren i Örnsköldsviks kommuns bidragsnormer. Bidragsberättigade föreningar får:

 • Möjlighet att söka de bidrag där föreningen uppfyller villkoren.
 • Information från Föreningsbyrån.
 • Inbjudan till träffar, utbildningar och seminarier.
 • Möjlighet att söka bidrag via Interbook GO.

Vi lovar att:

 • Vi behandlar korrekt ifylld bidragsansökan inom en månad.
 • Vi förmedlar information om de stödformer som nämnden tillhandahåller.
 • Bidragsansökningar utöver delegationens ram beslutas vid närmast kommande nämndssammanträde.

Tänk på att

 • Du tar del av Örnsköldsviks kommuns bidragsnormer.
 • Du kontaktar Föreningsbyrån om du behöver råd och upplysningar.
 • Du lämnar in fullständigt ifylld ansökan.
 • Du respekterar fastställda stoppdagar.

Hjälp oss att bli bättre

För att systemet med serviceåtaganden ska fungera är det viktigt att du talar om för oss när vi inte håller vad vi lovar. Kontakta i första hand chefen för den verksamhet du har synpunkter på eller mejla till: samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se eller skicka brev till:

”Synpunkter”
Örnsköldsviks kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
891 88 Örnsköldsvik

Serviceåtagandet är fastställt i augusti 2013 av kultur- och fritidsnämnden.

Serviceåtagande - ett sätt att tydliggöra innehållet i den kommunala servicen

I Örnsköldsviks kommun pågår ett ständigt arbete med att utveckla de olika verksamheterna. Ett led i det arbetet är att ta fram serviceåtaganden. Genom serviceåtaganden får du som kommuninvånare en tydligare bild av vilken service du har rätt att vänta dig för dina skattepengar och avgifter. Kommunens personal får i sin tur en tydligare bild av sina arbetsuppgifter – vad som är viktigast och vad som förväntas av dem.