Länk till startsidan

Allmänna bestämmelser för bidrag till ideella föreningar

Kultur- och fritidsnämnden vill genom stödet till ideella föreningar skapa förutsättningar för ett fritt, frivilligt och aktivt föreningsliv. Målsättningen är att det ska finnas en mångfald av föreningar för att alla, framförallt barn och unga, ska ha möjlighet till en variationsrik fritid, tillgänglig för alla, där gemenskap och glädje står i fokus.

Det lokala föreningsstödet har som mål att:

  • Bidra till en samhällsmiljö präglad av delaktighet, respekt och demokratiska värderingar.
  • Bidra till ökad jämställdhet, jämlikhet och folkhälsa.
  • Uppmuntra föreningar och organisationer till gränsöverskridande samverkan.

Vi litar på att civilsamhällets intentioner är goda och vill medverka till att föreningar får fokusera på sin verksamhet. Vi vill därför underlätta föreningars bidrags-ansökningar och har valt stickprov och årlig revision som kontroll av inlämnade uppgifter. Därför är det viktigt att föreningen sparar de handlingar som bidragsansökningarna grundats på de senaste fyra (4) åren.

Felaktiga uppgifter eller missbruk av medel kan medföra att föreningen blir återbetalningsskyldig eller avstängd från rätten att söka bidrag. Alla föreningar som beviljats bidrag kan komma att kontrolleras av Föreningsbyrån och/eller kommunrevisionen.

Vi förutsätter att föreningar med barn- och ungdomsverksamhet följer barnkonventionen och att alla ideella föreningar verkar för att skapa demokratisk medvetenhet hos sina medlemmar. Kommunens stöd till civilsamhället genomsyras av tillit, enkelhet och likvärdighet.

Vad behöver föreningen för att söka bidrag?

För att vara bidragsberättigad ska föreningen vara skriven och ha verksamhet i Örnsköldsviks kommun samt vara registrerad i kommunens föreningsregister. Föreningen ska vara ideell och ansluten till en riksorganisation eller motsvarande. Föreningen ska ha varit verksam i ett (1) år och ha minst tio (10) aktiva medlemmar. Med aktiv medlem avses den som betalat medlemsavgift och deltar i föreningens verksamhet.

Bidragsberättigade föreningar ska ha antagna stadgar, vald styrelse och fungera enligt demokratiska principer. Föreningen ska vara öppen för samarbete med andra föreningar och Örnsköldsviks kommun.

Praktiskt om utbetalning

Föreningen behöver ett plus- eller bankgiro, inga bidrag betalas ut till bankkonto eller via utbetalningsavi. Om ansökan är korrekt ifylld betalas bidraget ut inom en (1) månad förutsatt att bidraget inte kräver handläggning.

Har föreningen inte fått bidraget utbetalt, besked om komplettering eller avslag måste föreningen själv kontakta Föreningsbyrån. Bidrag betalas inte ut till sektioner.

När får föreningen avslag på sin bidragsansökan?

Alla bidragsansökningar beviljas inte, skälen till avslag kan vara flera. Om en förening inte uppfyller kraven beviljas inte ansökan. Detsamma gäller om en förening lämnat in felaktiga uppgifter eller missbrukat den tillit som bidragen förutsätter.

Föreningar som har skulder till kommunen kan tappa sin rätt att beviljas bidrag till dess att skulden är reglerad. Skulder till kommunen kan även leda till att föreningen förlorar sin rätt att hyra lokaler av kommunen.

För samma ändamål betalas inte mer än ett (1) bidrag ut. Bidrag betalas inte heller ut till studiecirklar som är anordnade av studieförbund eller på annat sätt får statliga eller kommunala bidrag.

Bidragen betalas ut inom ramen för de av kommunfullmäktige och kultur- och fritidsnämnden tilldelade medlen, beloppen kan därför komma att justeras.

Undantag

Förening eller grupp med verksamhet som inte uppfyller kraven för att vara bidragsberättigad har rätt att söka bidrag och få sin ansökan prövad av kultur- och fritidsnämnden.