Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Anmäl planerade saneringsåtgärder

Vid sanering av förorenade mark- eller vattenområden, grundvatten, sediment eller byggnader ska en anmälan enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, lämnas till kommunen. Din anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att samhällsbyggnadsförvaltningen ska kunna göra en bedömning av åtgärdens art, omfattning och miljökonsekvenser. Innehållet i anmälan får anpassas till varje typ av åtgärd, men innehållet i nedan angivna punkter kan ses som en vägledning:

 • Områdets fastighetsbeteckning och adress.
 • Administrativa uppgifter för ansvarig verksamhetsutövare/huvudman och fastighetsägare.
 • Situationsplan över området där de olika åtgärderna är markerade.
 • Historisk beskrivning av till exempel vilka verksamheter som funnits inom området där åtgärder planeras.
 • Beskrivning av dagens och framtida planerad markanvändning.
 • Områdesbeskrivning med geologiska och hydrologiska förutsättningar, naturvärden, recipienter i närheten, dagvattenbrunnar, dricksvattenbrunnar, ledningsgravar samt avstånd till bostadsbebyggelse.
 • Redovisning av genomförda miljötekniska undersökningar, bl.a. beskrivning av föroreningarnas art och halter.
 • Riskbedömning med identifierade hälso- och miljörisker och hur riskerna behöver reduceras för att undvika skador på hälsa och miljö.
 • Riskvärdering i förekommande fall där faktorer som teknik, ekonomi, kulturvärden m.m. vägs in i bedömningen.
 • Redovisning av de mätbara åtgärdsmål som ska uppnås med saneringen, t.ex. till vilken halt lokaliserade föroreningar ska saneras.
 • Redovisning av hantering av förorenade massor. Vilka föroreningar finns? Om möjligt bör en beräkning av volymen förorenade massor redovisas.
 • Uppgifter om mottagare och transportör av massorna. En kontroll ska ha skett att dessa har nödvändiga tillstånd samt att de har möjlighet att ta emot massorna.
 • Beskrivning av skyddsåtgärder som förhindrar spridning av föroreningar under efterbehandlingsarbetet.
 • Beskrivning av hur eventuellt schaktvatten och eventuellt förorenat grundvatten ska hanteras, samt hur stora mängder vatten man kan förvänta sig.
 • Beskrivning av hur kontroller sker under saneringsarbetet (utförandekontroll) samt beskrivning av efterkontroller.
 • Beskrivning av eventuellt kontrollprogram när det krävs en uppföljning av saneringen.