Länk till startsidan

Att tänka på om trafikanordningsplan

  • Minimera störningar, skador och problem som kan uppkomma för trafikanter, tredje man och fasta anläggningar genom samordning och god planering. Berörda parter (till exempel bussbolag, näringsidkare och fastighetsägare) ska informeras i god tid så att de kan planera för de störningar som kan uppkomma. Trafikanter ska kunna välja alternativ väg. Tillgänglighet till fastigheter för boende och verksamheter får inte störas mer än nödvändigt.
  • Vid avstängning av gångbanor eller gång- och cykelbanor ska särskilt utsatta grupper som barn, äldre, funktionshindrade och övriga oskyddade trafikanter (gående och cyklister) uppmärksammas, då de utsätts för stora risker om de tvingas ut i trafiken.
  • När gångbanor eller gång- och cykelbanor stängs av ska särskilda åtgärder vidtas, så att synskadade personer kan känna avstängningsanordningen med teknikkäppen. Rörelsehindrade personer ska kunna ta sig förbi arbetsområdet. Plastband, trafikkoner eller flaggspel är inte tillåtna att använda som avstängningsanordningar.
  • Gallergrindar med reflexer eller byggstängsel med reflexer ska användas som avstängningsanordning. Beroende på schaktdjup, trafikmängd på aktuell gata kan tung avstängning krävas.
  • Särskild hänsyn ska tas för utryckningsfordons (brandbilar, ambulanser och polisbilar) möjlighet att ta sig fram inom eller förbi arbetsområdet.