Länk till startsidan

Tillsyn av systematiskt brandskyddsarbete

Det är kommunen som enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor har ansvaret för att kontrollera det systematiska brandskyddsarbetet. I Örnsköldsviks kommun utövas tillsynen av räddningstjänsten. Hur ofta kommunal tillsyn genomförs beror på verksamhetens riskbild, storlek och på hur väl företagets brandskydd fungerat vid tidigare kontroller. Omfattningen och nivån på det systematiska brandskyddsarbetet varierar givetvis från en verksamhet till en annan. Därför görs en bedömning i varje enskilt fall. Vid en tillsyn ska ägare eller nyttjanderättshavare med stöd av sin dokumentation kunna redogöra för och beskriva sitt brandskyddsarbete.

För att bedömningen ska bli enhetlig baseras den på de här delmomenten:

 • Policy
 • Byggnad och verksamhet
 • Ansvar och organisation
 • Risker och rutiner
 • Utbildning
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Underhåll och kontroll
 • Handlingsplan vid brand
 • Tillbudsrapportering
 • Uppföljning.

Förberedelser inför tillsyn

När räddningstjänsten ringt och bokat en tillsyn kan ni förbereda er på olika sätt.

 • Se till att rätt personal är informerad om tillsynen. Det kan till exempel vara brandskyddsansvarig, skyddsombud med flera.
 • Ta fram material som beskriver verksamheten. Sammanställ befintliga rutiner för till exempel utbildning av personal, hantering av risker samt rutiner vid brand eller olycka med mera.
 • Ta även fram brandskyddsritningar, utrymningsplan, kontrolljournaler och tillbudsrapporter. Finns det en handlingsplan för brandskyddsarbetet, ta fram den och stäm av vad som blivit genomfört.