Länk till startsidan

Sevesoanläggning - anläggning med farliga kemikalier

Bra att veta

För att förebygga och begränsa följderna för människor och miljö vid en allvarlig kemikalieolycka har EU antagit Sevesodirektivet.

I Sverige är direktivet infört genom Sevesolagstiftningen, som omfattar lagen (1999:381), förordningen (2015:236) och föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, samt miljöbalken (1998:808), lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och plan- och bygglagen (2010:900).

Det finns två kravnivåer beroende på mängden farliga kemikalier som hanteras på anläggningen. Du som bedriver verksamhet på en anläggning som omfattas av den högre nivån är skyldig att ta fram ett handlingsprogram och en säkerhetsrapport som beskriver risker och säkerhetsarbete, samt en intern plan för räddningsinsatser.

Verksamheter i Örnsköldsviks kommun som berörs av Sevesodirektivet är:

  • Almer Oil & Chemical Storage AB - Örnsköldsvik
  • Nouryon, Aditya Birla (Domsjö Fabriker), SEKAB Biofuels and Chemicals - Domsjö industriområde
  • Metsä Board - Husum
  • Kemira
  • Bergtäkt Skanska - Nordanås
  • Bergtäkt Skanska - Överhörnäs
  • Bergtäkt Skanska - Öden

Kommunens ansvar

Räddningstjänsten har planer som beskriver kommunens förmåga att genomföra räddningsinsatser vid en olycka på anläggningar som berörs av Sevesolagstiftningen i Örnsköldsvik. Kommunen är enligt lag skyldig att göra dessa särskilda planer

Plan för räddningsinsats för Sevesoföretag inom Räddningstjänsten Örnsköldsviks insatsområde. Pdf, 338.8 kB.

Tillsynsansvar

Länsstyrelsen genomför tillsyn av servesoanläggningar i länet. Tillsynen utförs utifrån de krav som ställs i Sevesolagstiftningen och ska granska hur väl anläggningarnas skydd mot allvarliga kemikalieolyckor fungerar. Tillsynen sker i samverkan med kommunal räddningstjänst och miljöförvaltningar i länet.

Även Örnsköldsviks räddningstjänst genomför tillsyn utifrån lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt lagen om brandfarliga och explosiva ämnen (LBE).

Kontakta kommunen för mer information om anläggningarnas senaste LSO- eller LBE-tillsyn och om du har synpunkter på planerna.

Kontakt

Håkan Wiberg

Enhetschef

Telefon: 0660-787 60

E-post: hakan.wiberg@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)