Länk till startsidan

Muddring

Bra att veta

Muddring är en typ av vattenverksamhet som innebär bortforsling av bottenmaterial i sjöar, vattendrag eller hav. Muddring kan genomföras genom att exempelvis spränga, gräva, schakta eller suga upp bottenmaterialet. Syftet med muddring kan till exempel vara att öka vattendjupet för byggnationer, förbättra framkomligheten för båtar eller för att öka djupet i en hamn.

För att få muddra krävs ofta tre prövningar innan du kan påbörja åtgärden:

  • Dispens från strandskyddet
  • Anmälan eller tillståndsansökan om vattenverksamhet, görs hos Länsstyrelsen Västernorrland
  • Anmälan eller tillståndsansökan för uppläggning av muddermassor

När du väljer plats för uppläggning av muddermassor ska du tänka att platsen ska vara lämplig med hänsyn till ändamålet. Valet av plats får inte orsaka olägenhet för människors hälsa och miljön. Inom detaljplanelagt område och områden med områdesbestämmelser kan det krävas marklov för uppläggning av muddermassor.

Vid uppläggning av högst 1000 ton muddermassor och där föroreningsrisken är mindre än ringa ska åtgärden anmälas till kommunen. Om muddermassorna överskrider 1000 ton eller om föroreningsrisken inte endast är ringa krävs tillstånd från länsstyrelsen. Se mer information om vad som anses ringa i handboken Återvinning av avfall i anläggningsarbeten 2010:1.

Tänk på att det anses som dumpning att lägga muddermassor i sjöar, vattendrag eller hav. Dumpning i Sveriges sjöterritorium är förbjudet eftersom det kan skada vattenmiljön. Det finns dock möjlighet att ansöka om dispens från förbudet hos Länsstyrelsen Västernorrland.

Har du frågor om vad som krävs för din åtgärd är du välkommen att kontakta handläggare på bygg-, respektive miljöenheten via kontaktcenter.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.