Länk till startsidan

Yrkesmässig fordonstvätt

Utsläpp från yrkesmässiga fordonstvättar, det vill säga när företag behöver tvätta fordon på sin fastighet, regleras särskilt både av Miva och kommunen. Miva ställer krav på fastighetsägaren vid förbindelsepunkten och tillämpar riktlinjer för utsläpp av annat än ”normalt” hushållsavlopp, medan miljö- och hälsoenheten riktar krav på den som bedriver verksamheten, det vill säga tvättar och orsakar utsläppet från fordonstvättar.

Fordonstvätt av fler än 5 000 personbilar eller fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår är anmälningspliktig till kommunen enligt miljöprövningsförordningen (regler som gäller ur bygglovsaspekt ska beaktas separat). Anmälningsplikten omfattar automatiska tvättanläggningar eller manuella tvättplatser vid bilvårdsanläggningar såsom bensinstationer, bilverkstäder, bilrekonditionering, gör-det-själv-hallar eller annan anläggning där fordonstvätt förekommer. Anmälan om miljöfarlig verksamhet skickas till kommunens samhällsbyggnadsnämnd minst sex veckor före.

Utsläpp från fordonstvättar

Avloppsvatten från fordonstvättar innehåller miljöfarliga ämnen som behöver renas innan utsläpp till avlopp. Verksamheter som inte uppfyller riktvärden kan föreläggas om att vidta åtgärd och/eller förbjudas att släppa ut förorenat avloppsvatten. Vid fordonstvätt inne i privata garage ställer miljö- och hälsoenheten krav på rening av vatten. Rekommendationen är att installera en oljeavskiljare av klass I.

Anläggningsstorlek

Stora - Anläggningar där fler än 5000 personbilar alternativt fler än 1000
tunga fordon (lastbilar, bussar, traktorer, etc.) tvättas per år.
Små - Anläggningar där 1000-5000 personbilar eller 200-1000 tunga fordon tvättas per år.
Övriga - Anläggningar där färre än 1000 personbilar eller 200 tunga fordon
tvättas per år. Mindre tvätthallar och tvättplatser i garage m.m. på
företag hör oftast till denna kategori.

Riktvärden


Mängd per fordon

Föroreningsmängder per tvättat fordon ska i genomsnitt inte överstiga följande
värden:


Analysparameter

Personbil

Tunga fordon

Samlingsparameter: bly, krom, nickel

5 mg

15 mg

Kadmium

0,10 mg

0,30 mg

Zink

50 mg

150 mg

Koppar

30 mg

90 mg

Oljeindex

2,5 g

7,5 g

Tabell. Maximal mängd förorening per tvättat fordon.

Provtagnings- och rapporteringsanvisningar

Provtagningsfrekvens

För stora anläggningar ska ett veckosamlingsprov tas ut varje år under
perioden november till och med april. Med veckosamlingsprov menas
provtagning under sju dygn i följd, eller de dagar verksamheten har öppet
under en arbetsvecka. Oljeindex analyseras som ett dygnssamlingsprov.
För små anläggningar och övriga ska ett dygnssamlingsprov tas ut (vid
behov och efter föreläggande av samhällsbyggnadsnämnden som är tillsynsmyndighet) under perioden november till och med april. Med dygnssamlingsprov menas provtagning under 24 timmar i följd, eller de timmar
tvätten har öppet.

Kompetens

Provtagaren ska ha genomgått utbildning enligt SNFS 1990:11 eller ha
kunskap motsvarande utbildningens innehåll.

Provtagningsteknik

Provet tas i provtagningsbrunn eller motsvarande, flödesproportionellt eller tidsstyrt under den tid vatten lämnar tvättanläggningen. Det viktiga är
att provet är representativt för verksamheten.

Analys

Vid föreläggande om provtagning av utgående vatten från fordonstvätt
anges vilka parametrar som ska analyseras i provet. Oftast är det pH och
parametrarna i tabell 1. Analys ska genomföras av ackrediterat laboratorium.

Provtagningsrapport

Verksamhetsansvarig ska redovisa resultatet av provtagningen i en provtagningsrapport till tillsynsmyndigheten inom sex veckor efter provtagningen. Stora fordonstvättar som utför årliga provtagningar ska skicka
provtagningsrapporten till samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 31maj.

Följande ska redovisas i provtagningsrapporten:

 • Vem som tog provet samt var och hur.
 • Antal delprov, provtagningsteknik (flöde- eller tidsproportionellt), provtagningstid samt total provtagningsvolym.
 • Datum när senaste olje- och slamtömning gjordes.
 • Antal tvättade fordon under provtagningsperioden.
 • Vattenförbrukning under provtagningsperioden samt hur den tagits fram.
 • Antal tvättade fordon per år.
 • Beräkning av föroreningsmängder per tvättat fordon.
 • Upplysning om förhållanden som kan ha påverkat provtagningsresultatet.
 • Kommentera riktvärden som överskridits.
 • Förslag på åtgärd för att komma tillrätta med överskridandet.
 • Analysprotokoll med analyserade halter.

Ansvarsfördelning mellan kommunen och Miva

Utsläpp från fordonstvättar bedöms både utifrån miljöbalken där kommunens samhällsbyggnadsförvaltningen är tillsynsmyndighet samt utifrån Mivas kriterier (ABVA). Miva ställer krav på fastighetsägaren vid förbindelsepunkten (Se bilaga för Mivas riktlinjer för utsläpp av annat än normalt hushållsavlopp vid förbindelsepunkt), medan samhällsbyggnadsförvaltningen riktar krav på den som bedriver verksamheten och orsakar utsläppet (i vissa fall riktas dessa krav till fastighetsägaren) .