Länk till startsidan

Egenkontroll miljöfarlig verksamhet

Egenkontroll enligt miljöbalken innebär att du som verksamhetsutövare ska planera och kontrollera din verksamhet för att motverka och förebygga risk och skada för människors hälsa och miljön.

Egenkontrollen ska anpassas till din verksamhet. En komplex verksamhet med stor risk för människors hälsa eller miljön bör ha en mer omfattande egenkontroll än den som är enkel eller innebär en liten risk för miljön. Enligt egenkontrollförordningen ska följande delar ingå:

  • Ansvarsfördelningen ska vara dokumenterad och fastställd. Arbetsuppgifterna ska vara fördelade så långt att ett fungerande förebyggande eller kontrollerande arbete kan genomföras. Ansvaret ska ligga på en viss funktion eller en namngiven person på en viss befattning.
  • Det ska finnas rutiner för kontroll av verksamheten så att uppkomna risker och situationer snabbt kan begränsas och åtgärdas.
  • Du som verksamhetsutövare ska löpande bedöma risker från din verksamhet på människans hälsa och miljön (riskbedömning). Riskbedömningen ska dokumenteras och behöver uppdateras efter behov.
  • Om det uppstår en driftstörning i verksamheten som kan medföra risk för människors hälsa och/eller miljön ska det rapporteras omgående till tillsynsmyndigheten. Rapporteringen kan behöva kompletteras i efterhand med en skriftlig redogörelse.
  • Du ska föra en kemikalieförteckning för alla kemikalier som hanteras inom verksamheten. Den ska uppdateras minst en gång om året och innehålla namn på produkten, använda mängder, användningsområde och risker ur hälso- eller miljösynpunkt.