Länk till startsidan

Livsmedelsverksamhet i hemmet

För dig som planerar att starta en livsmedelsverksamhet i hemmet finns en del saker att ta särskild hänsyn till. Tänk på att det alltid är du som livsmedelsföretagare som är ansvarig för att de livsmedel du producerar är säkra.

Innan du startar din verksamhet ska du anmäla din livsmedelsanläggning till kommunen. När en livsmedelsanläggning registreras tas en engångsavgift ut. Din verksamhet kommer efter det att riskklassas. Vid riskklassningen tittar kommunen bland annat på risker i mathanteringen och hur stor verksamheten är. Detta ligger till grund för vilken årlig avgift du kommer att få betala. Miljö- och hälsoenheten kommer regelbundet att besöka dig för att kontrollera att lämpliga förutsättningar finns för att du ska kunna bedriva din livsmedelsverksamhet.

Krav på lokal

För lokaler som huvudsakligen används som privata bostäder och där livsmedel regelbundet bereds för marknaden finns särskilda krav. Kortfattat kan sägas att lokalen ska hållas ren och i gott skick. Det ska även, när det är nödvändigt, finnas tillgång till varmt och/eller kallt vatten för bland annat handtvätt och sköljning av livsmedel. Viktigt att tänka på är att anpassa din verksamhet utifrån vilka förhållanden som råder i just ditt hem.

Se Förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien i bilaga II, kapitel III för mer information.

Kunskap livsmedelshygien

Du som producerar livsmedel har en skyldighet att förse dig själv, samt eventuell personal, med tillräckliga kunskaper i livsmedelshygien. Vad som är tillräcklig kunskap beror givetvis på vad du gör i din verksamhet. Allmänna hygienkrav kan du läsa om på Livsmedelverkets webbplats.

Hantering och förvaring av livsmedel

Det bör finnas tillräck­ligt med arbetsbänkar och utrymmen för den verksamhet du bedriver. Fundera kring vilken utrustning eller utrymmen just din verksamhet behöver innan du startar. Tänk på att hantering av olika slags livsmedel kan behöva särskilda arbetsytor, alternativt att du kan sköta hanteringen skilt i tid med hjälp av bra rutiner. Vid förvaring av livsmedel måste du också tänka på att de inte ska kunna förorena varandra. Om köket även används privat bör det finnas ett system för att kunna särskilja den privata maten från den som används i företaget. Detta kan till exempel ske genom att olika hyllplan i skåp/kylar/frysar avsätts för de olika ändamålen.

Märkning

Den som förpackar eller säljer förpackade livsmedel är ansvarig för att märkning är korrekt och inte vilseleder konsumenten. Vid försäljning av livsmedel bör du alltid informera om produkten innehåller ämnen som kan orsaka allergi eller intolerans. Mer information finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Rutiner vid sjukdom

Om du eller någon i din familj blir sjuk är det extra noga med hygienen. Många sjukdomar kan smitta via mat till människor. Om lokalerna och toaletten delas med familjen är risken stor att smittan sprids. Virussjukdomar, magsjuka/vinterkräksjuka, sprids särskilt lätt, även via luften. Om du eller någon i din familj drabbas av en smittsam sjukdom bör all hantering av oförpackade livsmedel upphöra. Tänk även på att livsmedel som hanteras just innan sjukdomen brutit ut kan ha smittats. Du bör vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du återupptar livsmedelshanteringen.