Länk till startsidan

Intervall för läckagekontroll och årsrapportering köldmedier

Idag baseras intervallen för läckagekontroll på CO2e (koldioxidekvivalenter) istället för på kilo köldmedia som tidigare. Omräkningen sker genom att multiplicera mängden gas (i kilo) med gasens GWP-faktor. GWP-faktorn (Global Warming Potential) anger hur mycket ett kilo av en gas påverkar klimatet i förhållande till ett kilo koldioxid. De olika typerna av köldmedia har olika GWP-faktorer. På utrustningens aggregat ska det sitta en skylt där det framgår antal kilo köldmedium och köldmediumnummer (ex. R410A eller R134a).

Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms numera av ton CO2e istället för kilo köldmedium, se tabell nedan. Gränserna är 5, 50 och 500 ton CO2e.

Intervall för läckagekontroll

Mängd

Kontrollintervall

5–49 ton CO2e

Minst 1 läckagekontroll per 12 månader

50–499 ton CO2e

Minst 1 läckagekontroll per 6 månader

500 ton CO2e eller mer

Minst 1 läckagekontroll per 3 månader

System som innehåller mindre än 5 ton CO2e behöver inte läckagekontrolleras. Lagstiftningen lämnar inget utrymme för flexibla tolkningar, vilket innebär att om kontrollintervallet är 12 månader måste kontrollen utföras inom den tiden (365 dagar) från senaste kontroll. Rådfråga de som utför den periodiska kontrollen av er köldmedieutrustning om vad som gäller för er anläggning.

Årsrapportering köldmedier

Årsrapporten ska innehålla följande uppgifter:

 • Operatörens namn och organisationsnummer, post- och faktureringsadress
 • Anläggningens adress och fastighetsbeteckning
 • Kontaktpersonens namn, telefonnummer och e-postadress
 • Förteckning över utrustning
 • Datum och resultat för periodiska- och uppföljande kontroller och eventuella åtgärder på utrustning
 • Certifierad kylentreprenör
 • Total mängd och typ av köldmedia i utrusningen
 • Mängd och typ av köldmedia som installerats
 • Mängd köldmedier som fyllts på
 • Omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning
 • Om utrustning har skrotats (nedmonterats), ange vilken utrustning det gäller och
 • vilka åtgärder som vidtagits för återvinning och bortskaffande av köldmediet.
 • Vem som installerat, utfört service, underhållit, reparerat eller skrotat (nedmonterat) utrustning samt, i förekommande fall, certifieringsnumret.