Länk till startsidan

Sanera PCB

Planera sanering

Om det finns fogmassor och golvmassor med en PCB-halt av mer än 500 mg/kg i byggnader måste sanering ske. Massor med halter mellan 50 och 500 mg/kg ska saneras vid ombyggnad, renovering eller rivning. Mark vid aktuella fasader kan ha förorenats av PCB. Markprovtagning krävs oftast vid sanering.

Anlita sakkunnig för sanering

Var klar över de krav som ställs på entreprenören redan i förfrågningsunderlaget. Sök en entreprenör som kan utföra sanering enligt metod från Svenska Fogbranschens Riksförbund (SFR). Ta referenser från tidigare utförda PCB-saneringar.

Anmäl sanering till samhällsbyggnadsförvaltningen

All sanering av PCB är anmälningspliktigt enligt 16 § Förordning (2007:19) om PCB. Sanering ska anmälas till plan- och miljönämnden senast tre veckor innan arbetet påbörjas.

Marksanering

Sanering av PCB-förorenad mark är anmälningspliktigt enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Marksanering ska anmälas till plan- och miljönämnden senast sex veckor innan åtgärder påbörjas.

Informera hyresgäster

Informera boende och andra som kan beröras om planerat saneringsarbete av PCB och vad det kommer att innebära för deras del.

Fastighetsägarens egenkontroll

Fastighetsägare innefattas av kravet på egenkontroll enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. En del av egenkontrollen är att löpande se till att saneringsarbetet genomförs på avtalat sätt med bra kvalitet så att spridning av PCB till omgivningen minimeras. Gör oanmälda kontroller på plats vid saneringen. Begär redovisning av entreprenörens egenkontroll och av avfallsmängder och transportdokument. Kontrollera att transportör som anlitas har tillstånd hos länsstyrelsen för transport av PCB-haltigt avfall. Entreprenaden bör inte godkännas förrän mottagningskvitton redovisats.

Dokumentera

Dokumentera var sanering gjorts och vilka bedömda PCB-mängder som tagits bort. Spara redovisning av egenkontroll, transportdokument och inlämningskvitton.

Rapportera

Så snart som möjligt efter avslutad sanering ska slutrapport lämnas till kommunen. Rapporten ska redovisa sanerade mängder, transportdokument, mottagningskvitton från SAKAB eller godkänd mellanlagringsstation och eventuella incidenter eller avvikelser.